Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. περιστατικών, όπως λέμε σφετερισμός αρμοδιοτήτων

10414555_1647146682219264_4820157326787180502_nΈνωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

(Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 423 /2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς 31, Αθήνα   Τ.Κ.: 10553         E- mail: [email protected]

ΑΠ: 62    Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

 

 Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα

Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη

2)  κ. Αρχηγό Π.Σ.

3)  κ. Υπαρχηγό Υποστήριξης Π.Σ.

4)  κ. Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. περιστατικών, υπό άλλο πρίσμα».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με το από 17-5-2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «Τη Δευτέρα 15 Μαΐου υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Προγραμματική Σύμβαση που θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου αντιμετώπισης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, πυρηνικών και εκρηκτικών (Χ.Β.Ρ.Π.-Ε.) περιστατικών, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο κέντρο ειδικής εκπαίδευσης για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση (Χ.Β.Ρ.Π.-Ε.) περιστατικών στη χώρα μας και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από συμβάντα τέτοιας μορφής. Κατά τα ως άνω αναφερόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση προβλέπεται ότι τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου αναλαμβάνει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), με τελικό αποδεκτή το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) της Ελληνικής Αστυνομίας».

Αναμφισβήτητο δεδομένο αποτελεί ότι καμία τροποποίηση του πλαισίου αρμοδιοτήτων δεν έχει επέλθει από το 2014, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην παρ. 1α του άρθρο 2 («Αρμοδιότητες Π.Σ.») του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), ορίζεται με σαφήνεια, μη καταλείποντας περιθώρια παρερμηνειών ή οιασδήποτε διαφορετικής προσέγγισης, ότι «1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για: α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές».

Η εν λόγω συναφθείσα Προγραμματική Συμφωνία συνιστά ενέργεια δυσμενούς διαχείρισης και αλλοίωσης των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του, που είναι εκ του νόμου αρμόδιοι, καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι για να χειρίζονται τέτοιας ιδιαίτερης φύσης και επικινδυνότητας συμβάντα. Ως προς το γεγονός ότι τελικός αποδεκτής του εν λόγω Κέντρου πρόκειται να είναι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτει ευθέως ότι αυτό θα οδηγούσε σε προφανή ζητήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης ανάγκης αντιμετώπισης σχετικών περιστατικών.

Απορίας άξιον είναι πως αυτό το θεσμικό ατόπημα διέλαθε τόσο της φυσικής Ηγεσίας μας όσο του “εκπροσώπου” του Π.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΕΑ.

Κατόπιν τούτων, και μη έχοντας ιδιαίτερη γνώση επί των διεργασιών που προηγήθηκαν, έχουμε την πεποίθηση ότι είναι απολύτως αναγκαίες οι δέουσες ανασχετικές ενέργειες άμεσης αποκατάστασης της προαναφερόμενης πρωτοβουλίας που έρχεται σε αντίθεση με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος και των οργάνων του.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνης Κούκουζας                                                      Τάσος Σωτήρχος

 

Facebook Comments