Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Πληροφορικής της Α.Ε.Μ.Υ

Screen-Shot-2017-01-06-at-21.13.52-1H ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Προκηρύσσει την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Πληροφορικής της Εταιρείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.

Τα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους είναι τα εξής:

Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, σχετικό με την επιστήμη της Πληροφορικής. Προϋπηρεσία με σχέση εξαρτημένης εργασίας τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε θέση ευθύνης (όχι απαραίτητα Διευθυντής) συναφές αντικείμενο τουλάχιστον. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου FCE). Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες.

Πλέον των ανωτέρω απαιτούμενων υποχρεωτικά προσόντων, θα συνεκτιμηθούν τα εξής:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της θέσης. Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, ετών σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα, πιστοποιημένους στο πρότυπο ποιότητας ISO9001:2008/2015, επαρκώς τεκμηριωμένη. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής. Γνώση και επαγγελματική εμπειρία επαρκώς τεκμηριωμένη α) στη σύνταξη προϋπολογισμού και επιχειρησιακού πλάνου σχετικά με τις ανάγκες της διεύθυνσης και β) στη διαχείριση έργων πληροφορικής. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης οικογένειας ως γονείς ή μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

Σελίδα 2 από 2

Για όλα τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι όσα δηλώνουν στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή και ότι κατόπιν της επιλογής, θα υποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά, στο [email protected] με την ένδειξη «Για τη θέση Διευθυντή Πληροφορικής» από 18/06/2018 – 29/06/2018.

Για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Δρ. Γεωργία Αθανασίου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Facebook Comments