Χορήγηση Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ σε Οπλίτες Θητείας

1Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των δράσεων ανακήρυξης του 
Έτους 2018 ως Έτος Μέριμνας Προσωπικού, διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ), στην Αθήνα, 
εξετάσεις για την απόκτηση δωρεάν διπλώματος πιστοποίησης βασικών 
δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τους Οπλίτες Θητείας οι 
οποίοι υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής.2

Με τον τρόπο αυτό, δώσαμε τη δυνατότητα σε κληρωτούς Οπλίτες να
αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από το Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενώ εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, το οποίο θα αποτελέσει επαγγελματικό εφόδιο στη μετέπειτα
ζωή τους.
3
Η διεξαγωγή των παραπάνω εξετάσεων, έγινε σε συνεργασία, με ιδιωτική
εταιρεία η οποία είναι αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης γνώσεων
πληροφορικής από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).4

Οι στρατιώτες μας (Οπλίτες Θητείας), αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
ΣΞ στην ειρήνη και στον πόλεμο. Για το λόγο αυτό, ανάλογες δράσεις θα
συνεχιστούν και εντός του 2019, με αμείωτη ένταση, πάθος και ενδιαφέρον
σε όλη την επικράτεια, έτσι ώστε να αξιοποιείται πλήρως το χρονικό
διάστημα που βρίσκονται στις τάξεις του Στρατού Ξηράς και να τους
παράσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια στο ξεκίνημα της ζωής τους.

Facebook Comments