Σύμφωνο συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Σαμοθράκης και Ρώμης

Åéäéêü èÝìá: Ç ÂÜèñá ôïõ ÖïíéÜ óôç ÓáìïèñÜêç. Ðáãêüóìéï ÐÜñêï Âéüóöáéñáò öéëïäïîåß íá ÷áñáêôçñéóèåß áðü ôçí Unesco ôï íçóß ôçò ÓáìïèñÜêçò ìåôÜ ôçí êáôÜèåóç ó÷åôéêÞò õðïøçöéüôçôáò ðïõ áíáìÝíåôáé íá áîéïëïãçèåß ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2012, ÐÝìðôç 8 Óåðôåìâñßïõ 2011. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÏÓ ÓÁÌÏÈÑÁÊÇÓ/STR

Σύμφωνο συνεργασίας και φιλίας υπέγραψαν στην Αιώνια Πόλη, ο δήμος της Σαμοθράκης με το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, της περιοχής του ιστορικού κέντρου της Ρώμης.

Το σύμφωνο υπέγραψαν χθες, ο δήμαρχος Σαμοθράκης, Αθανάσιος Βίτσας και η Σαμπρίνα Αλφόνσι, πρόεδρος του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος της Ρώμης. Όπως τονίστηκε, πρόκειται για μια πράξη φιλίας, στην μνήμη του Αινεία, εξόριστου της Τροίας και σπουδαίου προγόνου του Ρωμύλου, ιδρυτή της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει πηγές βάσει των οποίων υπάρχει μια ιστορική ρίζα στη σχέση μας, με αρχαίες θεότητες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Ρώμη. Αποφασίσαμε να επικαιροποιήσουμε τις σχέσεις αυτές με ένα σύμφωνο πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο και στο μέλλον μπορεί να επεκταθεί και στον τουριστικό τομέα», δήλωσε στο ΑΠΕ ο δήμαρχος της Σαμοθράκης, Αθανάσιος Βίτσας.

Κατά την παρέμβασή της, η πρόεδρος του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος της Αιώνιας Πόλης, Σαμπρίνα Αλφόνσι,θέλησε να αναφερθεί στη σημαντική ευκαιρία που θα δοθεί στους νέους της Ρώμης και της Σαμοθράκης, με ανταλλαγές και ταξίδια επιμορφωτικού και πολιτικού χαρακτήρα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «πρόκειται για ένα μικρό, αλλά συγχρόνως και μεγάλο πολιτιστικό γεγονός».

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

Facebook Comments