Θεματικό Εργαστήρι του έργου AdriGov στα Ιωάννινα

Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στις 23 & 24 Μαΐου στο πλαίσιο του έργου AdriGov

Ένα σημαντικό Θεματικό Εργαστήριο διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου την Δευτέρα και Τρίτη 23-24 Μαΐου 2016 στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του έργου AdriGov, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων.

Το «Θεματικό Εργαστήριο για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 με βασικές θεματικές:

  • Την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (βασικοί όροι, σύμβαση επιχορήγησης, σύμφωνο εταιρικής σχέσης, αρμοδιότητες εταίρων)
  • Τη διαχείριση Ομάδας Έργου σε πρακτικό επίπεδο μέσω ασκήσεων
  • Τη διαχείριση έργου (project management) σε θεωρητικό επίπεδο, αναλύοντας βασικές έννοιες, προβλήματα έργων, κύκλο ζωής έργου, οικονομική και χρονική προσέγγιση έργου
  • Τη διαχείριση έργου σε πρακτικό επίπεδο μέσω ασκήσεων

 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο GRAND SERAI Congress and Spa στα Ιωάννινα και απευθύνεται σε στελέχη και εκπροσώπους φορέων και οργανισμών, επαγγελματίες, φοιτητές και μεμονωμένα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς.

Λίγα λόγια για το έργο «ΑdriGov»

Το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/ «Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία», Μέτρο 1.4. «Θεσμική συνεργασία» με συνολικό προϋπολογισμό τρία εκατομμύρια εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά (3.176.678,09€) και συγχρηματοδότησή από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας/ IPA (85%) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%).

Το έργο AdriGov αναμένεται  να συνεισφέρει σημαντικά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

  • την προώθηση της υιοθέτησης ενός καινοτόμου και συμμετοχικού επιχειρησιακού σχεδίου διακυβέρνησης για την Αδριατική, ικανό να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για την περιοχή και
  • την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στους τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Ένταξης, αποβλέποντας στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών.

 

Facebook Comments