Ακινητοποιημένα τα τρένα και ο προαστιακός, από σήμερα έως την Τρίτη

Ôñáßíï ôïõ ÏÓÅ öôÜíåé óôïí óéäçñïäñïìéêü óôáèìü Íáõðëßïõ, ÐáñáóêåõÞ 15 Ìáñôßïõ 2013. Ìéá áêüìç èåìáôéêÞ åêäñïìÞ ìå ôñáßíï óôçí Ðåëïðüííçóï ðñáãìáôïðïßçóå ç ÔÑÁÉÍÏÓÅ, áõôÞ ôç öïñÜ ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ ôñéçìÝñïõ ôçò ÊáèáñÜò ÄåõôÝñáò, ãéá ôïõò ößëïõò ôïõ óéäçñïäñüìïõ êáé ôçò ôáîéäéùôéêÞò åìðåéñßáò ìå ôï ôñáßíï.  Íùñßò ôï ðñùß îåêßíçóå áðü ôçí ÁèÞíá ìå êáôåýèõíóç ôçí Êüñéíèï ,êáôüðéí ç äéáäñïìÞ óõíå÷ßóôçêå ãéá ôçí Áñãïëßäá êáé ôï Íáýðëéï. Ôï áðüãåõìá ôï ôñáßíï èá îåêéíÞóåé êáé ðÜëé ôï ôáîßäé ôïõ ðñïò Áñêáäßá êáé Ìåóóçíßá .  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Ακινητοποιημένα συνεχίζουν να παραμένουν τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος από σήμερα Παρασκευή έως και την Τρίτη, 12 Ιουλίου, μετά την απόφαση εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για συνέχιση των κινητοποιήσεών τους.

Ως εκ τούτου ακυρώνονται τα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, στα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, καθώς και στα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Κιάτο-Πάτρα και αντιστρόφως.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο και αντίστροφα.

Τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση των δύο εταιρειών του ομίλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ και ζητούν υπογραφή ΣΣΕ.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

Facebook Comments