Συνέχιση των αυξημένων ποσοστών συγχρηματοδότησης για Ελλάδα και Κύπρο

 

Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ ενέκρινε την Τρίτη τη νομοθετική πρόταση

για συνέχιση της αυξημένης ευρωπαϊκής συνεισφοράς στη χρηματοδότηση έργων στην

Ελλάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος λήξης του

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης

μια ειδική διάταξη σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα καλύπτει έως και το 85% του κόστους

των έργων στην Κύπρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος το

2020.

 

«Στόχος της νομοθετικής πρότασης που υπερψηφίσαμε σήμερα είναι να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη

που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση να συνεχίσουν με την ολοκλήρωση των

έργων και των προγραμμάτων στην επικράτειά τους», δήλωσε η εισηγήτρια και πρόεδρος της

επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Iskra Mihaylova (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία). Το νομοθετικό

ψήφισμα υιοθετήθηκε με 31 ψήφους υπέρ και 3 αποχές.

 

Παράταση στις συμπληρωματικές πληρωμές για τις χώρες που βρίσκονται σε

προγράμματα οικονομικής προσαρμογής

 

Το 2010 εισήχθησαν για πρώτη φορά οι αποκαλούμενες συμπληρωματικές πληρωμές (“top-ups”)

στη συνεισφορά της ΕΕ, που έρχονται να προστεθούν στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή

“συγχρηματοδότηση” (αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης). Κατά την περίοδο 2007-2013,

η επιλεξιμότητα για συμπληρωματικές πληρωμές ολοκληρωνόταν τη στιγμή που ένα κράτος μέλος

σταματούσε να λαμβάνει οικονομική βοήθεια στα πλαίσια προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Για την περίοδο 2014-2020, η περίοδος επιλεξιμότητας εμπίπτει με το λογιστικό έτος, το οποίο επί

του παρόντος «τρέχει» από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου.

 

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με τη σημερινή τους ψηφοφορία ότι τα κράτη μέλη που βρίσκονται

σε πρόγραμμα προσαρμογής  θα μπορούν να λαμβάνουν τις συμπληρωματικές πληρωμές μέχρι τις

30 Ιουνίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο παύουν να λαμβάνουν

οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Ελλάδα είναι

η μόνη ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

 

Κύπρος – ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων

της περιόδου 2014-2020

 

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας για την Κύπρο όσον

αφορά τη διατήρηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ

στο 85% μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

 

Η Κύπρος έχει την ιδιότητα μίας «πιο ανεπτυγμένης περιοχής» όσον αφορά την τρέχουσα Πολιτική

Συνοχής της ΕΕ και θα λάμβανε κανονικά 50% συγχρηματοδότηση για έργα στο πλαίσιο

προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου.

Δεδομένου, όμως, ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό οικονομικές δυσκολίες και

μείωση

των επενδύσεων,της χορηγήθηκε ένα υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης

της τάξης του 85% με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Ιουνίου 2017.

 

Επόμενα βήματα

 

Το νομοθετικό ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στην δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου.

Το Συμβούλιο συμφώνησε στις 21 Σεπτεμβρίου να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς

τροπολογίες.

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

Το άρθρο 24 του κανονισμού κοινών διατάξεων δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αυξήσει

τις πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων που εμπίπτουν στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και

Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)- τα λεγόμενα “top-ups” – για τις χώρες που αντιμετωπίζουν

οικονομικές δυσκολίες. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές

μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ποσοστό συγχρηματοδότησης

που εφαρμόζεται σε κάθε προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής ή για κάθε

μέτρηση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό  Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Το “top-up” δεν επιφέρει αλλαγές στις συνολικές χορηγήσεις μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών

και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020.

 

Facebook Comments