«Στάχτη» περισσότερα από 300.000 στρέμματα βλάστησης το 2016

cvnwalxwgaec3xuΜε 302.000 στρέμματα καμένης βλάστησης, «το καλοκαίρι του 2016 κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των αντιπυρικών περιόδων της τελευταίας δεκαετίας», όπως ανακοίνωσε το WWF, κάνοντας τον συνολικό απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η οποία επισήμως λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Η οργάνωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι «η χώρα μας οφείλει να προετοιμάζεται από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι, καθώς τα χρόνια προβλήματα του μηχανισμού δασοπυροπροστασίας παραμένουν».

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το EFFIS (European Forest Fire Information System), το μεγαλύτερο τίμημα φέτος πλήρωσαν οι πολύπαθες της Θάσου, της Χίου και της Εύβοιας, ενώ ακολούθησαν η Ρόδος, η Κρήτη, η Αττική, η Βοιωτία, η Λάρισα, η Ζάκυνθος, η ‘Ανδρος, η Δράμα, η Σάμος και Λακωνία. Ενώ, αρκετά ήταν και τα περιστατικά στις Κυκλάδες σε νησιά όπως η Τήνος, η Νάξος, η Σέριφος, η Κέα, η Σύρος.

Åéêüíåò êáôáóôñïöÞò ìå ôá êáììÝíá äÝíôñá óôéò êáôåóôñáììÝíåò ðåñéï÷Ýò áðü ôçí ìåãÜëç öùôéÜ óôá Ìáóôé÷ï÷þñéá ôçò ×ßïõ, ÊõñéáêÞ 19 Áõãïýóôïõ 2012. Ãéá äåýôåñç ìÝñá ìáßíåôáé ç ðõñêáãéÜ óôçí ×ßï, êáßãïíôáò ðåýêá êáé ìáóôé÷üäåíäñá.Ãéá ôçí êáôÜóâåóç ôçò ðõñêáãéÜò óõíå÷ßæïõí íá åðé÷åéñïýí 70 ðõñïóâÝóôåò ìå 32 ï÷Þìáôá, 71 Üôïìá ðåæïðüñï, 50 åèåëïíôÝò, 79 óôñáôéþôåò åíþ áðü áÝñïò åðé÷åéñïýí 9 áåñïóêÜöç êáé 5 åëéêüðôåñá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

«Δυστυχώς, είχαμε και φέτος πολλές πυρκαγιές από αμέλεια. Παρά τα κάποια θετικά βήματα από πλευράς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού σώματος, χρειαζόμαστε μια διαρκή και εντατική εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Ο μηχανισμός δασοπυροπροστασίας δεν είναι μόνο οι κρατικοί φορείς αλλά πρέπει κάθε πολίτης αυτής της χώρας να νιώσει ότι αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα προστασίας των δασών μας», δήλωσε ο Συντονιστής Τοπικών Δράσεων του WWF Ελλάς, Ηλίας Τζηρίτης.

Σύμφωνα με την οργάνωση, απαιτείται να ληφθεί άμεσα μέριμνα για την προμήθεια κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού σε επαγγελματίες και εθελοντές δασοπυροσβέστες. Επίσης, όπως υπογραμμίζει το WWF, ο μηχανοκίνητος και εναέριος στόλος δασοπυρόσβεσης της χώρας βρίσκεται στα όρια του. Αυτό έδειξαν οι βλάβες και τα ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής. Τα ελαστικά παραμένουν η μεγάλη ανοικτή πληγή για τα οχήματα του ΠΣ.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, είναι καιρός να προχωρήσει η θεσμοθέτηση της συνεργασίας της Δασικής Υπηρεσίας με το Πυροσβεστικό Σώμα (άρθρο 100 ν. 4249/2014) για τον καλύτερο μεταξύ τους συντονισμό και πιο αποτελεσματικό έργο. Επίσης, καλεί την πολιτεία να ελεγχθούν οι ΟΤΑ για τη διάθεση των κονδυλίων που λαμβάνουν κάθε έτος για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και να δοθούν όλα τα κονδύλια που αιτούνται οι Δασικές Υπηρεσίες, βάσει σχετικού σχεδιασμού, για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων πρόληψης, πολύ πριν την έναρξη της αντιπυρικής ώστε να αποφύγουμε το φαινόμενο διάνοιξης και καθαρισμού δασικών οδών ακόμη και τον Σεπτέμβρη.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

Facebook Comments