Δέκα υποτροφίες προπτυχιακού επιπέδου από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

Με στόχο την έμπρακτη στήριξη συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) παρέχοντας δέκα (10) πλήρεις Υποτροφίες σε Αριστούχους Απόφοιτους/ες Λυκείου. Οι υποτροφίες αφορούν Προπτυχιακά τμήματα της Σχολής European Law and Governance School (ELGS) που ειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση (Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 στην ειδική ιστοσελίδα της Σχολής www.elgs.eu και ηλεκτρονικά στο info@elgs.eu ενώ πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 211 311 0671.

Δικαιούχοι –Κριτήρια

Τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί για την ανάδειξη των δικαιούχων υπότροφων αποσκοπούν στην αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων και είναι τα ακόλουθα:.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

•Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου 18 και άνω

•Ικανή κατάρτιση στην αγγλική γλώσσα δεδομένου ότι η διδασκαλία είναι στα αγγλικά

•Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας

Πέραν των τριών υποχρεωτικών κριτηρίων όπως προαναφέρθηκαν οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν ένα ή περισσότερα από τα λοιπά κριτήρια που παρατίθενται (σε παρένθεση τα μόρια που αποδίδονται σε κάθε κατηγορία):

  • Ετήσιο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 9.000 ευρώ ή, εφόσον πρόκειται για υποψήφιο που δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ (100 μόρια)
  • Κάρτα ανεργίας του υποψηφίου (100 μόρια) ή/και των γονέων (50 μόρια για κάθε γονέα)
  • Μακροχρόνια ανεργία του υποψηφίου (150 μόρια)
  • Άτομα με μερική αναπηρία σε ποσοστό έως 79,9% (100 μόρια) ή με βαριά αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% (150 μόρια)
  • Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών (100 μόρια) ή/και μονογονεϊκών οικογενειών (50 μόρια)
  • Λοιπές κατηγορίες όπως άστεγοι, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking και ενδοοικογενειακής βίας, άτομα σε επανένταξη κ.ά. (50 μόρια)

Οι αιτούντες που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες με βάση την ως άνω μοριοδότηση θα αναδειχθούν δικαιούχοι των δέκα χορηγούμενων υποτροφιών .

Facebook Comments