Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης από το Π.Σ. για τη Λεκάνη του Ασωπού ποταμού

perifereia_attikis_780385Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 31/8/2017 μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Συγκεκριμένα το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στην έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάθεση έρευνας με τίτλο: «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής» συνολικού προϋπολογισμού 332.444,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Σύμφωνα με το εισηγητικό, σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η απόκτηση μίας βάσης δεδομένων για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων και την προέλευση της ρύπανσης/υποβάθμισης των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού και της ευρύτερης περιοχής, την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και τις προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση ποιότητας των υδάτων.

Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η εκπόνηση συγκροτημένου και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού ποταμού στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Το όλο πρόγραμμα εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Ωρωπού, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής και της Δνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Facebook Comments