Συνεδριάσεις δημοτικού συμβούλιου στο Μαρούσι την Πέμπτη

logoΔημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 8/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017
2. Εγκριση και ψήφιση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
3. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2016
4. Απόδοση υπολοίπου ποσού (εξόφληση) από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων ( Φ.Η.Χ. )
στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015
5. Απόδοση μέρους ποσού (Δ’ Δόση) από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.)
έτους 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών
6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Προμηθειών για τη σύμβαση με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”
7. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :
‘’Δίκτυο αγωγών ομβρίων περιοχής Ψαλιδίου’’
8. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
‘ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α’’
9. Έγκρισης ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στην Πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212, Ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου του
Δήμου, ορισμός των χώρων εκπαίδευσης και διάθεση του χώρου Διοίκησης του
προγράμματος
11. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας»
12. Έγκριση ή μη μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό
έτος 2017-2018
13. Έγκριση τρίτης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του ερευνητικού προγράμματος
με τίτλο: “Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Αμαρουσίου, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος”
14. Παράταση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της
εταιρείας <<ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.>> για τη διέλευση απορριμματοφόρων και φορτηγών
μεταφορά απορριμμάτων από την Αττική Οδό
15. Έγκριση προμήθειας – χορήγησης διατακτικών σε απόρους δημότες – κάτοικους του Δήμου
μας για τη προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των
Χριστουγέννων και του νέου έτους
16. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη
χορήγησης αδειών συμμετοχής στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις της Κοιμ. Θεοτόκου
στις 14/08 & 15/08/2017 και των Αγ. Αναργύρων στις 30/06 & 01/07/2017, καθώς και στις
31/10 & 01/11/2017”
17. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Χωροθέτηση νέας
συμπληρωματικής θέσης (πιάτσας) στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ (δύο θέσεων αυτοκινήτων),
επί της οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού”
18. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση η μη θέσης
στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής”

 

 Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί, λίγο αργότερα,  στις 19:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

Facebook Comments