Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου 16/4

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1-1-2-1-1-1-3-2-2-1-2-2-2Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 16/4/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. α) Π. Φ. του Θ. με αριθ. εγγρ. 90822
β) Μ. Ε. του Σ. με αριθ. εγγρ. 174296 γ) X. O. του K. με αριθ. εγγρ. 48360
δ) Β. Ι. του Ε. με αριθ. εγγρ. 169910 ε) ” E. FL. S. ΑΕ” με αριθ. εγγρ. 126019
στ) Κ. Δ. του Κ. με αριθ. εγγρ. 186665 ζ) Α. Φ. του Δ. με αριθ. εγγρ. 192006
η) Γ. Ε του Δ. με αριθ. εγγρ. 192167 θ) Μ. Γ. του Ν. με αριθ. εγγρ. 192623
2. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (Υπόθεση Ι.Α με
αρ.καρτ.020646)
3. Διαγραφή οφειλής από Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (υπόθεση C.C.D με αριθμό
καρτέλας 150776 και επαναβεβαίωση οφειλέτη)
4. Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπόθεση Κ.Ν με αριθμό καρτέλας
136852)
5. Διαγραφή οφειλών ΔΤ/ΤΑΠ (Υπόθεση Μ.Β.Δ.Τ. ΑΕ με αρ.καρτ.039210)
6. Διαγραφή χρέωσης για τον Ο.Τ. 31-10 Β’Ν.Ν.
7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υποθ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΚΑ)
8. Διαγραφή οφειλής από χρέωση συντήρησης οικογενειακών τάφων Κ.Δ. του Κ. με
Αρ.Καρτ.047195 & Α/Α 42710
9. Απόδοση ποσού στη “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου”
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος
που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2019
10. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2019, των
Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Α’ Κατανομή, έτους 2019)
11. Aπόδοση υπολοίπου ποσού Δ’ Κατανομής έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου
Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων
12. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2018
13. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2018
14. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου –
Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
15. Έγκριση της υπ’αριθμ. 25/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της Έκθεσης
Απογραφής του ΝΠΔΔ ΟΚΟΙΠΑΔΑ και καταχώρησή της στο βιβλίο απογραφών και
ισολογισμών του Νομικού Προσώπου
16. Διάθεση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στους
Συνδέσμους
17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής ανταλλακτικών / εξοπλισμού και εργασιών για την
συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου
19. Παραχώρηση απορριματοφόρου οχήματος στο Δήμο Πύργου
20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου χώρου
21. Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία
(υπολογιστές κλπ)
22. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού του ΕΔΣΝΑ
23. Αύξηση του μειωμένου ωραρίου εργασίας μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους
απασχόλησης
24. Έγκριση ή μη εκδήλωσης με τίτλο “Χορωδιακή συνάντηση μουσικών φορέων του Δήμου
Αμαρουσίου στον προαύλιο χώρο της Βορέειου Βιβλιοθήκης”
25. Έγκριση ή μη υλοποίησης των εκδηλώσεων έναρξης και λήξης της Καλοκαιρινής Εκστρατείας
Aνάγνωσης και Δημιουργικότητας έτους 2019, στον χώρο της Βορέειου Βιβλιοθήκης
26. Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο “Φωτογράφηση και Επεξεργασία Εικόνων
Έργων Τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής”
27. Έγκριση ή μη ενοικίασης εξεδρών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Αμαρουσίου
28. Έγκριση η μη διοργάνωσης της εκδήλωσης του 20ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, με
τίτλο: “ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΚΙΩΝ” (ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2019)
29. Έγκριση ή μη εκτύπωσης λευκώματος με τίτλο «Και…Μαρούσι είναι εδώ
30. Έγκριση παράστασης της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αμαρουσίου σε διάφορες
εκδηλώσεις
31. Έγκριση η μη της πραγματοποίησης Εργασιών εξειδικευμένης απεντόμωσης των
ταριχευμένων εκθεμάτων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
32. Έγκριση ή μη προμήθειας θυρίδων φύλαξης αντικειμένων στη Βορέειο Βιβλιοθήκη
33. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης και έγκριση όρων αυτής
34. Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 57131/27-12-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΡΟΥΤΣΗΣ
Ο.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΓΕΡΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”
35. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 12212/20.03.2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
36. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 39464/24-09-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “SIMPLY… FOOD
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
37. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 56281/20-12-2018 σύμβασης
που αφορά την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια προκατασκευασμένων προθηκών για τις
ανάγκες του Δήμου μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρίας με την επωνυμία
“ΚΟΣΠΑΤ ΟΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
38. Έγκριση ή μη 1ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ”
39. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ”
40. Έγκριση ή μη 4ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
41. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ”
42. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ”
43. Έγκριση ή μη παράτασης των συμβάσεων με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
44. Έγκριση ή μη τεχνικής έκθεσης για τη διασύνδεση δημοτικών κτηρίων μέσω οπτικών ινών
45. Έγκριση ή μη αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης λόγω της απαιτούμενης
εξειδικευμένης γνώσης
46. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδάφους και επικειμένων
ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 957 της περιοχής “Σωρός Λάκκα-Κόττου” του Δήμου Αμαρουσίου,
κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 709/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
περί καθορισμού τιμής μονάδος (προσωρινής), η οποία κατέστη τελεσίδικη,και της υπ’ αριθμ.
2/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναγνώρισης δικαιούχου
αποζημίωσης (Υπόθεση κ.Ταγκαλάκη Δημητρίου-Φ. 3570)
47. Αίτημα περί έγκρισης καταβολής αποζημιώσεως λόγω απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας που
βρίσκεται στην περιοχή “Σισμανόγλειο – Ν. Μαρούσι”, επί της οδού Καΐρη, μεταξύ των Ο.Τ.
Γ728 και Γ729 με κ.α. κτηματογράφησης 07.02 και 07.06 (Υπόθεση Κόσκορου Φώτιου,
Δημητρίου και Κων/νου, Φ.4604)
48. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό
Κτηματογράφησης 0224, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 794 στην περιοχή “Άγιος Θωμάς” του
Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Kάλλος Δημήτριος – Φ.3569)
49. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό
Κτηματογράφησης 12624, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 952 στην περιοχή “Σωρός- Λάκκα
Κόττου” του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Kωνσταντίνου Κόνιαρη)
50. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό
Κτηματογράφησης 1029, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ425 στη θέση “Αρκούδα” της περιοχής
“Άγιος Θωμάς” του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Βενιός Αλέξανδρος- Φ. 4353)
51. Έγκριση ή μη ανάληψης υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για
λογαριασμό τρίτων προσώπων σε δικαιούχους (Υπόθεση ΚόσκορουΚαλλιόπης κλπ,
ΤσατσαρέληΑπόστολου κλπ Βλάχου Γεωργίου κλπ.( Φ. 4604, Φ.5172, Φ. 5174)
52. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για ανανέωση της διάρκειας μείωσης του ύψους μισθώματος
ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4071/2012)
53. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και έγκριση όρων αυτής
54. Έγκριση ή μη αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτου επί των οδών Περικλέους 12 και Ρόδου 1
(Ο.Τ. 82) μέσω απευθείας αγοράς
55. Έγκριση ή μη εκκαθάρισης απαιτήσεων Δήμου Αμαρουσίου κατά LAMDA DEVELOPMENT
56. Έγκριση ή μη της ένταξης του Δήμου Αμαρουσίου στην 7η Φάση του Προγράμματος 2019 –
2024 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
57. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI” με τίτλο
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των
δήμων της χώρας» και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης
58. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI” με τίτλο
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και έγκριση
υποβολής αιτήματος ένταξης
59. Διοικητική αποβολή ή μη της μισθώτριας Τάχο Μαρίας του Vlashi από περίπτερο που ανήκει
στο Δήμο Αμαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί των οδών Σπετσών και Αυτοκράτορος
Ηρακλείου 42
60. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού – απόσμησης φρεατίων
υδροσυλλογής
61. Έγκριση ή μη της 51/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
ή μη μετατόπισης περιπτέρου στο Δήμο Αμαρουσίου, σε νέα θέση επί της Κυπρίων
Αγωνιστών & Μεσογείων (Ο.Τ. 760α – πρώην 746α)”
62. Έγκριση ή μη της 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 590-591 και 1139 της Π.Ε.13
“Κάτω Σωρός” του Δήμου Αμαρουσίου”
63. Έγκριση ή μη της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή
μη θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αγ.
Κωνσταντίνου αρ. 59, στο Μαρούσι”
64. Έγκριση ή μη της 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Κυκλοφοριακά μέτρα ενίσχυσης κατακόρυφης και οριζοντιας σήμανσης σε διαβάσεις πεζών
στα σχολεία του Δήμου”
65. Έγκριση ή μη της 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Κυκλοφοριακά μέτρα ενίσχυσης υφιστάμενης σήμανσης για την ασφαλή διεξαγωγή της
οδικής κυκλοφορίας επί των οδών Αναξαγόρα και Κοραή”
66. Έγκριση ή μη της 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κορυτσάς”
67. Έγκριση ή μη της 13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ “Αγ. Θωμά” μετά την κατασκευή του
έργου ποδηλατοδρόμου”
68. Έγκριση ή μη της 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρουσίου”
69. Έγκριση ή μη της 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
“Mετατόπιση -μεταφύτευση δένδρων στις οδούς αχίλλειου δραγατσανιου σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελετη 15|2014”
70. Έγκριση ή μη της 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ Αγ. Θωμάς, στα πλαίσια του έργου
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ»”
71. Έγκριση ή μη της 17/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
η μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ Πολύδροσο Αμαρουσίου, στα πλαίσια του έργου
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»”

Facebook Comments

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για το Καζίνο την Τρίτη 12/3

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1-1-2-1-1-1-3-2-2-1-2Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 12/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πιθανή μετεγκατάσταση του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας στα διοικητικά όρια της πόλης μας

Facebook Comments

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 12/2

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1-1-2-1-1-1-3-2-2-1Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 12/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 11ης Έκτακτης και 12ης Ειδικής Συνεδρίασης έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παρουσίαση έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που είναι σε εξέλιξη
2. Έγκριση ή μη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “1η Υποχρεωτική
Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Αμαρουσίου έτους
2019”
3. 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019
4. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών α) Φ. Γ. του Α. με αριθ. εγγρ.
119102, β) Ζ. Ε. του Κ. με αριθ. εγγρ. 122576, γ) Χ. Γ. του Ε. με αριθ. εγγρ. 73417, δ) Κ.
Σ.-Κ. του Γ. με αριθ. εγγρ. 119208, ε) Α. ΑΕΒΕΕ με αριθ. εγγρ. 178855, στ) Κ. Χ. του Α. με
αριθ. εγγρ. 182864, ζ) Κ.Β. του Δ. με αριθ. εγγρ. 108666
5. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου (Υπόθεση:Μ Αμε ΑΚ124930)
6. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου Α) Υπόθεση: Γ Κ με αρ. καρτέλας
182550, Β) Υπόθεση: Μ Κ με αρ. καρτέλας 099651 Γ) Υπόθεση: Κ Μ με αρ. καρτέλας 10936
Δ) Υπόθεση: Μ.Α.Ε. με αρ. καρτέλας 138711
7. Μερική διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου (Υπόθεση Μ.Μ. με
αρ.καρτέλας 060655)
8. Διαγραφή 1ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 1384/2018 χρηματικό κατάλογο
Υπόθεση: Ε.Κ. (αριθμός καρτέλας: 131406)
9. Διαγραφή τελών και προστίμου παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2016 και
επαναβεβαίωση του 40% του συνόλου της οφειλής λόγω κατάθεσης προσφυγής
10. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της (υποθ. Κίκου Ιωάννη)
11. Άνοιγμα δύο Ειδικών λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς που θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για τις ανάγκες των Πράξεων:
1. “Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου” και
2. “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου” 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου << ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΩΡΟΥ – ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ >>
14. Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση και μίσθωση ακινήτων για την στέγαση
του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων στην Πολεοδομική
Ενότητα Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου
15. Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση ακινήτου για την στέγαση του Αθλητικού
Πολυχώρου του Δήμου Αμαρουσίου
16. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3)
μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια)
17. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων
προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.
18. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση
κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας
19. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη
παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε Κοινόχρηστο χώρο
(οδόστρωμα), επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών αρ. 17 (υπόθεση κ. Κωστόπουλου
Νικόλαου)”
20. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Επικαιροποίηση
των υπ’ αριθμ. 134/2014 & 274/2015 Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων” 21. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη
χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου” 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ.
υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη

Facebook Comments

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 29/1

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1-1-2-1-1-1-3-2-2Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 29/1/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παρουσίαση έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που είναι σε εξέλιξη
2. Έγκριση ή μη ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Αμαρουσίου έτους 2019
3. Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (υποθ.Ν.Ε. με αριθμό καρτέλας 122126)
4. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (υποθ. Κ.Γ. με αριθμό καρτέλας 178798)
5. Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν 4555/2018 (υποθ. Σ.Ε με αριθμό
καρτέλας 197509)
6. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από ειδικό φόρο 2% Υπόθεση: Επιχείρηση <<Π.Α.>>
με Αρ.Καρτ. 180536/I.D. 177190, Golden Hall
7. Διαγραφή οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% και του αναλογούντος προστίμου Υπόθεση: Κ.Σ.
Αρ.Καρτ.197302
8. Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της (υποθ. Ελευθερουδάκη Μαρία)
9. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΥΡΗ)
10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
11. Έγκριση ή μη πρωτόκολλων παραλαβής ανταλλακτικών / εξοπλισμού και εργασιών για τη
συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου»
12. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΙΒ’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
13. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή
μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/9/2018 έως
31/12/2018
14. Aντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική
Επιτροπή A’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” 15. Έγκριση διενέργειας παραστάσεων στον χώρο του Ο.Τ. 495 σύμφωνα με το Ν.4229/2014
16. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 26943/20-06-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την
επωνυμία “ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ”
17. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ. 35795/29-08-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία <<ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.>>
18. Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 40581/28-09-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “KERGON
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ”
19. Έγκριση ή μη Παροχής Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου
20. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην επιτροπή
καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο και
ορισμός θητείας αυτών
21. Έγκριση ή μή 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Επείγουσες τεχνικές εργασίες
αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα από
26/07/2018 έως 29/07/2018”
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 23. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ”»
24. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 203/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
25. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ” 26. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” 27. Έγκριση ή μη της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο “Δίκτυο αποχέτευσης
ομβρίων περιοχής Αγ. Θωμά”
28. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής
πεζών – ποδηλάτων»
29. Έγκριση ή μη, ανάθεσης της μελέτης και κατασκευής του έργου αποκατάστασης των
κατεστραμμένων συστημάτων ανάσχεσης – στηθαίων ασφάλειας, επί της οδού Σπύρου Λούη
και την παραλαβή ή μη, της άνω οδού από το Δήμο Αμαρουσίου
30. Έγκριση ή μη παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και βρίσκεται επί
των οδών Στουντίου & Γκλιάτη 2 στο Μαρούσι
31. Έγκριση ή μη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύστασης
οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού (Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 91 τουΝ. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Τ.Α.’/2018)”
32. Διευκρίνιση ωραρίου υπαλλήλου
33. Έγκριση ή μη ειδικής ρύθμισης για οφειλέτες του Δήμου, στους οποίους έχει επιβληθεί
κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό
34. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του έργου <<ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ>>
35. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 287/14-12-2018 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά τον καθορισμό του ύψους της
αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για τη χρήση 2018
36. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.01/2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την πρώτη (1η) τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2019
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.02/2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) αναμόρφωση του
Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2019
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 03/23-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την κατάρτιση και έγκριση της
εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και
τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
39. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 04/23-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την αναμόρφωση των πινάκων
στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2019

Facebook Comments

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου σήμερα στις 18.30

Marousi_Logo1-2-1-1-2-2-3-1-1-2-1-1-1-3-2Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί σήμερα 8/1/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 7ης και 8ης Συνεδρίασης έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν 4555/2018 (υποθ. Κ.Ν με αριθμό
καρτέλας 136852)
2. Διαγραφή 1ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 1384/2018 χρηματικό κατάλογο και 1ης
δόσης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από τον 1385/2018 χρηματικό κατάλογο
Υπόθεση: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων με Κωδικό
Αριθμό Κτηματογράφησης 010150, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ360 της περιοχής
“Σωρός-Λάκκα Κόττου” του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Αλέξανδρου Καρδιακού και
Κλεοπάτρας Καρδιακού – Φ. 4975)
4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Προέδρου στη Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αμαρουσίου και επιλογή των Παραγωγικών Τάξεων που θα
συμμετάσχουν στην σύνθεσή της για την διετία 2019-2020
5. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ”
6. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 25255/08-06-2018 σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία “BLUE WAVE ΜΟΝ/ΠΗ
ΕΠΕ”
7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
8. Έγκριση ή μη υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις
περιβαλλοντικού ισοζυγίου” έτους 2018 και αποδοχή χρηματοδότησης μέσω αυτού από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
9. Έγκριση ή μη της 51/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση
ή μη μετατόπισης περιπτέρου στο Δήμο Αμαρουσίου, σε νέα θέση επί της Κυπρίων
Αγωνιστών & Μεσογείων (Ο.Τ. 760α – πρώην 746α)”

Facebook Comments