Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη 27/7/21

 

Η σχετική πρόσκληση:

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (13/2021) του Σώματος στις 27/07/2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid- 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α∆Α:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 77233/13-11-2020 (Α∆Α:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1 Γ’ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
2 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ∆ήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021
3 Έκθεση Εσόδων – Εξόδων β’ τρίμηνου οικονομικού έτους 2021 του ∆ήμου Αμαρουσίου.
4 Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης ∆ημοτικού Ακινήτου (Ο.Τ.5) στη δημοτική
επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Γ. Πιτταρά στην περιοχή του Αγίου
Θωμά ∆ήμου Αμαρουσίου, με σκοπό τη διοργάνωση ενός πολιτιστικού και αθλητικού φεστιβάλ
νέων.
5 Έγκριση ή μη όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό
πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.
6 Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά έγκριση ή μη
χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήμου Αμαρουσίου
7 Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τροποποίηση των όρων
δόμησης του από 25-5-1992(ΦΕΚ 552 ∆, 673 ∆) Π.∆., του από 28-4-1993(ΦΕΚ 504 ∆,) Π.∆ και
του από 1-9-1997 (ΦΕΚ 788 ∆) Π∆ για τη περιοχή του Αγίου Θωμά
8 Έγκριση ή μη υψομετρικών μελετών σε περιοχή του Αγ. Θωμά.
9 Συζήτηση για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid 19 στο ∆ήμο Αμαρουσίου, μετά την
εξάπλωση μεταλλάξεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Facebook Comments