Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Δευτέρα

logo-11-1-2-1Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 22/3/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ)

2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Μουρούτης Αθανάσιος)

3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Χειμαριώτης Ευάγγελος)

4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ. ΚΡΟΥΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ) 5. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΝΟΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ)

6. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής, (υπόθεση ΑΚΤΙΒ ΚΑΡΣ ΑΕ)

7. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ)

8. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Καλαντζοπούλου Αφροδίτη – Καμπάση Αικατερίνη – Ευτυχίδης Μιχαήλ – Μανούση Σταματίνα – Καζούλη Χριστίνα – Τζίβα Σταματίνα – Πυλαρινός Νικόλαος

9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων Υπόθεση : Τρευλοπούλου Πανάγιω

10. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από Δημοτικά Τέλη Υπόθεση : Ζαμκοτσιάν Κάρολος

11. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού Υπόθεση : Κοπανάρης Αλέξανδρος (Κοινόχρηστο)

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων Υπόθεση : Κιμιρίδου Βασιλική

13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από Δημοτικά Τέλη Υπόθεση : Μπανάσιος Μαρίνος

14. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Υπόθεση : Λιάπη Βασιλική

15. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Υπόθεση : Αλεξανδρή Μαρία

16. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Υπόθεση : Ντόκορος Βασίλειος

17. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από καταβολή δικαιωμάτων ενταφιασμού και τέλη χρήσης οστεοθηκών (υποθ. Μπέλλου Θεοδώρα)

18. Διόρθωση χρεώσεων για οφειλή καταβολή δημοτικού τέλους 0,5% Υπόθεση: ΠΕΤΡΑΤΟΥ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε

19. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ»

20. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ»

21. Έγκριση ή μη προμήθειας ελαστικών και αεροθαλάμων

22. Επιλογή αναδόχου εταιρείας για τη διαχείριση: α) μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και β) μεταχειρισμένων άδειων μελανοδοχείων του Δήμου Αμαρουσίου 23. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου

24. Λήψη απόφασης περί παραμονής ή μη του Δήμου Αμαρουσίου στο Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ), πρώην Σύνδεσμος Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας (ΣΒΑΑ)

25. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης

26. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για έκδοση ΠΥΣ 33/2016

27. Έγκριση του από 15-03-2017 Πρακτικού της Συνεδρίασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.”

28. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την συμπλήρωση της τιμολογιακής πολιτικής των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση

29. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου” (ΔΕΑΔΑ) και ανάληψη από το Δήμο Αμαρουσίου απαιτήσεών της και υποχρεώσεων

30. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας

31. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια)

Facebook Comments