Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

 

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 19/7/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 3η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαιώσεις σε άλλους οφειλέτες (υποθ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ)

3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαιώσεις σε άλλους οφειλέτες (υποθ.ΒΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

4. Διαγραφές οφειλών από δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου και οστεοθήκης (υποθ. Θεάκου Βασιλική) 5. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από καταβολή εξόδων ενταφιασμού

6. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από καταβολή δικαιώματος ενταφιασμού και τέλους ανόρυξης (υποθ. Μπιτιρίνη Αθηνά)

7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης μονίμου κατοίκου σε πέντε(5) ενδιαφερομένους

8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν από Τέλη καθαριότητας και φωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπόθεση Περάκης Στυλιανός

9. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ΒΑΣ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

10. Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου ετών 2011 – 2014

11. Έγκριση ή μη απόδοσης μέρους ποσού (Β΄ Δόση) από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών

12. Έγκριση ή μη 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

13. ΄Εγκριση ή μη 2oυ Ανακεφαλαιωτικού-Tακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «Κατασκευή Αγωγών-Συνδέσεις Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων»

14. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 2ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ”

15. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

16. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «AΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

17. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

18. Έγκριση ή μη Οριστικής παραλαβής του Έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ” (Αρ. Μελέτης 25/2013)

19. Έγκριση ή μη Οριστικής παραλαβής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

20. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου <<eΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ=”” ΑΠΟ=”” ΤΗΝ=”” Π.Υ.=”” ΜΕΛΕΤΗΣ=”” ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ=”” ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ=”” ΣΤΟ=”” ΚΛΕΙΣΤΟ=”” ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ=”” ΑΓΙΟΥ=”” ΘΩΜΑ=””>>

21. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων”

22. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

23. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Προμηθειών

24. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προμηθειών

25. Διαδικασία κλήρωσης για συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις Επιτροπές Παραλαβής Εργασιών

26. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

27. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

28. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Αμαρουσίου για τη Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ025/11-07-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1662)

29. Eγκριση ή μη της συνέχισης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειας έως τις 30/10/2016 – Έγκριση Υπογραφής Επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας

30. Έγκριση ή μη για την παράταση δωρεάν παραχώρησης ως τις 30/10/2016 Γραφείων στο Κτίριο του Δήμου Αμαρουσίου επί της οδού Παλαιολόγου 9 για την στέγαση των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου, της Τράπεζας Χρόνου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης

31. Έγκριση ή μη για την παράταση δωρεάν παραχώρησης ως τις 30/10/2016 έκτασης στο κτήμα Καρέλλα για την λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου

32. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις εργασίες καθαρισμού – συντήρησης κλιματιστικών μονάδων δικτύου ψύξης – θέρμανσης δημαρχιακού μεγάρου

33. Έγκριση προμήθειας οχημάτων με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για πυροπροστασία 3

4. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 37492 / 30-07-2015 Σύμβασης της εταιρείας “BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε”

35. Eγκριση ή μη της αποστολής της πρόσκλησης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των σχετικών εισηγήσεων προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

36. Υπογραφή ανανεωμένου συμφώνου των Δημάρχων

37. Έγκριση ή μη των θέσεων για το έργο <<Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων>>

38. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 70/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για τη συμπλήρωση των υπ΄αριθ. 292/2015 και 20/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στην Επιχείρηση

39. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη της Κυκλοφοριακής Μελέτης “Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακών Μελετών Π.Ε. Πολυδρόσου – Νέου Αμαρουσίου λόγω διάνοιξης της οδού Φραγκοκκλησιάς”

40. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη της επικαιροποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης Π.Ε. Στούντιο Α’ για τις οδούς Χρ. Τραπεζούντος και Μ. Χατζηδάκη”

41. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου”

42. Αντικατάσταση μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Facebook Comments