Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 28/6/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμαρουσίου, για την περίοδο 2015-2019

2. Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα χρήσης Κτιστής Ατομικής Οστεοθήκης (υποθ. Πίττα Ιωάννα)

3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Δεπούντη Αννούλα)

4. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

5. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου εκταφής Υπόθεση: ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

7. Έγκριση η μη της διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο “17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2016”

8. Εγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ” 9. Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)»

10. Έγκριση ή μη 4ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

11. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Αμαρουσίου για τη Δημιουργία και Λειτουργία «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555)

12. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Αμαρουσίου για την αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6.33.33.1-3 (Α/Α ΟΠΣ: 1474) 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 162/10-04-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου στο (Ο.Τ.5), στην εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

14. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 153/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου περί έγκρισης ή μη της δωρεάν παραχώρησης προς την “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” του δικαιώματος χρήσης του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου του Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “Καλοκαίρι στο Μαρούσι”

15. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 59/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου περί Ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου και καθορισμός της αμοιβής αυτών

16. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου

17. Έγκριση ή μη της Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου

18. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Χορήγηση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τις 24:00μ.μ. για τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου εν όψει της Λευκής Νύχτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016”

19. Εγκριση ή μη της κοπής των δένδρων για τη διάνοιξη των οδών Ορέστη και Εκάβης στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»

 

Λίγο αργότερα στις 20:30 θα διεξαχθεί εκ νέου δημοτικό συμβούλιο με  θέμα:

∆ηµόσιος Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2015. Απολογιστική τοποθέτηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την οικονοµική και διοικητική πορεία του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος της ∆ηµόσιας ∆ράσης.

Facebook Comments