Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Τρίτη

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 14/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 13ης και 14ης Συνεδρίασης έτους 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ΥΠΟΘΕΣΗ: ΔΕΔΕ ΕΛΕΝΗ

2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ.ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ)

3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση σε άλλο χρεώστη (υποθ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

4. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ.ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΧΑΡΟΥΛΑ)

5. Διαγραφή δόσεων – Εισφορά σε χρήμα χρηματικοί κατάλογοι 400/2014 & 360/2015 και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα χρηματικοί κατάλογοι 401/2014 & 361/2015 Υπόθεση: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

6. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (υποθ. Παλλας Απόστολος)

7. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (υποθ.Ραπακούλια Πολυτίμη)

8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν από Δημοτικά Τέλη υπόθεση NEVERAK MANAGEMENT

9. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ε’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ )»

10. Εκλογή τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

11. Σχέδιο δράσης για τη προστασία της Αμιγούς Κατοικίας και την αποκατάσταση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στις Πολεοδομικές Ενότητες Ψαλιδίου και Αγίου Θωμά

12. Συζήτηση για τα εργασιακά ζητήματα

13. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 955, της περιοχής “Σωρός- Λάκκα Κόττου” του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 012616 μετά την έκδοση Αναγνωριστικής Απόφασης Δικαιούχων Αποζημίωσης (υπόθεση Παπαναστασίου Αικατερίνη κλπ)

14. Έγκριση ή μη Προσωρινής απαλλαγής από δημοτικά τέλη

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 48/20-05-2016 απόφασης του Δ.Σ. της “Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την αναμόρφωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2016

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 49/20-05-2016 απόφασης του Δ.Σ. της “Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2016

Facebook Comments