Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι την Πέμπτη για το πάρκινγκ στην Πλ. Ευτέρπης

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 16/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 17ης και 18ης Συνεδρίασης έτους 2015

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

2. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαιώσεις σε άλλους χρεώστες ΥΠΟΘΕΣΗ: ETAIΡΕΙΑ Mercedes- Benz

4. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (υποθ. Πανταζή Δ. Γεωργίου)

5. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

6. Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2015 έως 31/12/2015 και 1/1/2016 έως 30/4/2016

7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

8. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου

9. Καθορισμός Συντονιστή με αναπληρωτή συντονιστή για το Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

10. Αποδοχή παραίτησης μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και αντικατάστασή τους

Λίγο αργότερα στις  20:30 θα διεξαχθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ενημέρωση – συζήτηση για το έργο “Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλ. Ευτέρπης”

Facebook Comments