Έκτακτη Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας σήμερα 16/11

Η σχετική πρόσκληση:
Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 17η έκτακτη Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Ερυθραίας τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου του έτους 2020 και ώρα 19:00 μ.μ η οποία θα γίνει μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του – ΦΕΚ 55-11-3-2020» ( ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) & 20930/31-03-2020 ( ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Α. Ενημέρωση Συμβουλίου.
Β. Επικύρωση Πρακτικών.
Γ. Τακτικά Θέματα.
Θέμα 1ο: «Συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων και προτάσεις για την Ενότητα Νέας Ερυθραίας
με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νέας Ερυθραίας.»
Ν. Ερυθραία, 16 Νοεμβρίου 2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΛΟΥΜΠΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Facebook Comments