Δημοτικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Κηφισιά την Τετάρτη 29/9/21

H σχετική πρόσκληση:

 

Σας καλούμε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29-09-2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

– το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ A’ 76/03.04.2020,

– την υπ’αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. πρωτ.17530/13-09-2021 60η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

– την υπ’αρ. 643/24-9-21 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 14.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 12.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 23.06.2021, 14.07.2021, 21.07.2021, 11.08.2021, 08.09.2021

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’

(40’ ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20’ απαντήσεις) + 15’ πολιτών

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

  1. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.

  1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.

  1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2021.

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/2020 απόφασης του Δ.Σ ως προς τη δυναμικότητα μόνο του βρεφικού τμήματος του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Γοργόνες και Μάγκες» επί της οδού Ιωνίας 37 και Τροίας του Δήμου Κηφισιάς.

  1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

  1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

  1. Λήψη απόφασης περί μη ανανέωσης σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, άρθρου 68 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄159).

  1. Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας με την εγκατάσταση δύο (2) Υπέργειων Σταθμών Διανομής Φυσικού Αερίου 19/4 bar.

  1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας επιχορηγούμενου έργου «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών & Καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χώρας» (ΣΑΕ 055 Ενάριθμος έργου 2003ΣΕ05500005).

  1. Επί της υπ΄αριθμ. 11/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Κηφισιάς που αφορά στην ονομασία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου που βρίσκεται επί της οδού Φραγκοπούλου και μεταξύ των οδών Βαλτετσίου και Αθ. Διάκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Facebook Comments