Δημοτικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Κηφισιά την Τετάρτη 23/6/21

 

H σχετική πρόσκληση:

Σας καλούμε στην 14η τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου στις 23-06-2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:
– το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ Α ́55/11-03-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ A’ 76/03.04.2020,
– την υπ’αρ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ ́αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Α. Ενημέρωση ∆ημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60 ́
Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’(40’ ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20’ απαντήσεις) + 15’ πολιτών
Γ. Έκτακτα θέματα
∆. Τακτικά θέματα
1. Παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων της πρωτοβάθμιας εκπ/σης στο Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ∆ήμου Κηφισιάς, για την υλοποίηση του προγράμματος
“Καλοκαιρινός Παιδότοπος 2021”.

2. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών και τη μείωση μισθωμάτων των σχολικών
κυλικείων του ∆ήμου Κηφισιάς.
3. Αναρίθμηση ακινήτων επί της οδού Χειμάρας στη Νέα Ερυθραία.
4. Ανάκληση της υπ ́αρ. 426/2013 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία είχε παραχωρηθεί μία θέση στάθμευσης, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη στην
Κηφισιά.
5. Επί της υπ’ αρ. 79/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση των οδών Τατοΐου και Κολοκοτρώνη
στη Ν. Ερυθραία.
6. Επί της υπ’ αρ. 10/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
επαναξέταση της υπ’αρ. 9/2019 απόφασης της ΕΠΖ για μονοδρόμηση των οδών
Τσόκρη και Μουστάκα, στην Κηφισιά.
7. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«κατάστημα παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού αισθητικής και περιποίησης νυχιών,
προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος – μασάζ, εμπόριο συναφών
καλλυντικών, αξεσουάρ και ειδών καλλωπισμού» στο ακίνητο επί της οδού
∆ιονύσου 1, Ο.Τ. 73, στην Κηφισιά.
8. Πρακτική άσκηση του Ξ.∆. του Γεωργίου, σπουδαστή του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ,
με ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer –
Developer/Video Games)» στον ∆ήμο Κηφισιάς.
9. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
του ∆ημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Facebook Comments