Δημοτικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Κηφισιά την Τετάρτη 16/2/22

H σχετική πρόσκληση:

Σας καλούμε στην 5 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την
16-02-2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 ΦΕΚ Α΄169/18-9-21, με το οποίο
τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ A' 76/03.04.2020,
– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 643/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Α. Επικύρωση Πρακτικών της 1 ης ειδικής συνεδρίασης στις 26-01-2022, της 2 ης τακτικής
συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 26-01-2022, της 3 ης ειδικής συνεδρίασης στις 02-02-
2022 και της 4 ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 02-00-2022

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Έκτακτα θέματα
Δ. Τακτικά θέματα

1. Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου
Κηφισιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος
2. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Κηφισιάς στο πλαίσιο της Γενικής
Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – κατοικιών έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

3. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 279/2008 απόφασης σχετικά με τη δωρεά προς τον
Δήμο διπλασίου αριθμού δένδρων σε σχέση με τα εγκριθέντα προς κοπή εντός
ιδιοκτησιών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς
4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
5. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
6. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος των οικονομικά
ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς, περιόδου του Πάσχα, έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Πολιτικού Εκπροσώπου, Συντονιστή και
Συντονιστικής Επιτροπής για την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στις
ενέργειες του «Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων» (ΕΔΔΥΠΠΥ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης
8. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής της παρ.5 του
άρθ. 186 του ν.3463/2006.
9. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της
υποχρεωτικής Επιτροπής Ενστάσεων Ύδρευσης του Δημοτικού συμβουλίου.
10. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Α. Β. του Ιωάννη του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης, του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αυλήτης
11. Έγκριση εκκαθάρισης οστεοφυλακίου Κηφισιάς έτους 2021.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Facebook Comments