Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

i-phone-001-3-3-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις 23/05/2018

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση για την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών Ασθενοφόρου με σχέση
  εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ μηνών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 1. Αίτημα κάλυψης κενών θέσεων προσωπικού από προσληφθέντες βάσει προσωρινών πινάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82του Ν. 4483/2017.

 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» οικ. έτους 2018.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγιών για την «4η ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση διάθεση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και Κ.Α. 00.6736.01 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 226/2018 και 303/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 198,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 12.453,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 17.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Έγκριση: α) της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί του πρακτικού Νο 1 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο, «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών ΚΑΠΗ» συνολικής δαπάνης ύψους 65.186,80 € με ΦΠΑ, β) της συνέχισης του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ. 32 του ν.4412/16), γ) του συνημμένου σχεδίου προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 1. Επί της 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί των οδών Ηρακλέους και Θησέως, στη συμβολή τους με τις οδούς Γ. Λύρα, Σειρήνων, Πλειάδων και Εσπέρου, στην Κηφισιά.

 1. Επί της 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την επανατοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Θήρας, στη συμβολή της με την οδό Δάσους, στην Κηφισιά.

 1. Επί της 15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την τροποποίηση των διαστάσεων εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Όθωνος αρ. 52 στην Κηφισιά και τροποποίηση εσοχής πεζοδρομίου.

 1. Επί της 31/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή οριζόντιας σήμανσης επί της οδού Αγ. Σαράντα στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Ερυθρών στη Νέα Ερυθραία, κατ΄ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 164/2005 & 92/1998 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ν. Ερυθραίας.

 1. Επί της 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Μιλήτου στη Νέα Ερυθραία, κατ΄ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 164/2005 & 92/1998 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ν. Ερυθραίας.

 1. Επί της 34/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 164Α στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της 35/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Σκουφά μεταξύ των οδών Καζαντζάκη και Σεβδικίου με κατεύθυνση προς την οδό Σεβδικίου, στη Ν. Ερυθραία.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως Ξενοδοχείου, επί των οδών Χαρ. Τρικούπη & Δηλιγιάννη, Ο.Τ. 176, Κηφισιά.

 1. Συμπλήρωση – επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 397/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης διόρθωσης συμβολαίου.

 1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης συνεργασίας για το κοινωνικό πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ».

 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 3777/02-5-2018 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. .

 1. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για τη συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κηφισιάς, με τη διαδικασία της εκποίησης δια της διενέργειας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής για την παράδοση – παραλαβή των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Α.Ε.Δ ..

 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων αρ. 6 παρ.4 του Ν. 4315/2014 για την εκπόνηση του Γ΄ σταδίου της πράξης εφαρμογής περιοχής «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με αρ. Μελέτης : 110/2010.

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2016» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «47η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 25.7312.08.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

 1. Επιστροφή χρηματικού ποσού 1.598,50€ από προκαταβολή σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

 1. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.863,50 € οφειλών ΤΑΠ από τους Χ.Κ. 711/2012, 825/2012,792/2013, 871/2014, 961/2015 και 924/2016 και επαναβεβαίωση.

 1. Διαγραφή ποσού 60,00€ οφειλής τελών οικογενειακού τάφου από τον 971/05-03-2018 χρηματικό κατάλογο.

 1. Διαγραφή ποσού 1438,80 € από δαπάνη εξωτερικών διακλαδώσεων και επαναβεβαίωση.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 178,49 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 1.434,86€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 660,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 522,10€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

i-phone-001-3-3-1-1

 Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  30 Μαΐου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Γ.  Έκτακτα θέματα 

Δ.  Τακτικά θέματα

 

 1. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 

 1. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) και του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 6/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετατόπισης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Κηφισίας 246 & Παπαδιαμάντη στην Κηφισιά.

 

 1. Επί της 12/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μεταφορά εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς στην Λ. Κηφισιάς στο ύψος της οδού Σπάρτης στην Κηφισιά.

 

 1. Επί της 14/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη λήψη μέτρων αποτροπής της στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην αφετηρία των τοπικών λεωφορειακών γραμμών επί της οδού Γρ. Λαμπράκη, στην περιοχή Ζηρίνειο, του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 50/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά «Αρίθμηση ακινήτου και μετονομασία οδού» στο 18ο χλμ της Εθνικής Οδού.

 

 1. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 194/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την παραχώρηση χρήσης του χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, στο Ο.Τ 174, στην ΚΤ.ΥΠ ΑΕ για την επισκευή, ενίσχυση και επέκταση νέων αιθουσών.

 

 1. Λήψη απόφασης για διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ.

 

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017» με αναθεώρηση.

 

 1. Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικές Ανακαινίσεις 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς» με αρ. μελέτης: 106/2010.

 

 1. Διαγραφή ποσού 86,80€ ως μη οφειλόμενου.

 

 1. Διαγραφή ποσού 90,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 894/2018 ως μη οφειλόμενου.

 

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 1.128€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 353,90€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επιστροφή ποσού 20€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 130,87€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

i-phone-001-3-3-1

  Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  23 Μαΐου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις 2/5/2018 και στις     9/5/2018.

Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ.   Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ.  Έκτακτα θέματα 

Ε.  Τακτικά θέματα

 

 1. Επί της 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παρέκκλισης των όρων δόμησης – συντελεστή δόμησης, κάλυψης, ύψους – ρυμοτομικού σχεδίου – στο Ο.Τ. 1037 «χώρος σχολείου» στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνιξ» της 13ης Π.Ε. της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7, της παραγράφου 25, του Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 269Α/24-12-2014).
 2. Επί της 11/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Κεφαλληνίας στην Κηφισιά.

 

 1. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας εκκίνησης της διαδικασίας σύναψης εργολαβίας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας κλάδευσης – κοπής υψηλών δένδρων με ίδια μέσα (ανεπάρκεια εξοπλισμού και προσωπικού του Δήμου), προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35.6495.02 του προϋπολογισμού 2018.

 

 1. Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας βενζίνης για τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του Δήμου πολυετούς δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 269.999,97€ υπό ΚΑ 10.6641.03 προϋπολογισμών ετών 2018 (ποσό 50.000,00€),2019,2020,2021, β) έγκριση της με αριθμό 5/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 

 1. Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας γάλακτος προσωπικού για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου και των ΝΠΔΔ του για τα έτη 2018,2019,2020, προϋπολογισμών 2018-2019-2020, β) έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.178,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04  με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 167,61 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 10.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 

 1. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και των τροποποιήσεών της.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) επί των οδών Χρ. Λαδά 47 & Ολύμπου, Ο.Τ.10, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας), επί της οδού Δροσίνη 8, Ο.Τ. 36, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση σχεδίου νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς (Δημοτικές Ενότητες : Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), με πλαίσιο αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών».

 

 1. Σύσταση επιτροπών στο πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

 

 1. Έγκριση για τη διενέργεια διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων λόγω αναγκαιότητας στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου.

 

 1. Έγκριση για εγγραφή του Δήμου Κηφισιάς ως συνδρομητή, σε εφημερίδες και περιοδικά.

 

 1. Έγκριση 3ου Tελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016».

 

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2018», Προϋπολογισμού 475.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και Κ.Α. 20.7325.01.

 

 1. Παραχώρηση ή μη του αύλειου χώρου του 5ου Δημοτικού Κηφισιάς στον Εξωραϊστικό Σύλλογο «Αναγέννηση» (απόφ. ΔΕΠ 16/18 και 44/18 αποφ. Σχολ. Επιτροπής).

 

 1. Επί της 8/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί τροποποίησης του ΦΕΚ 1868/24-08-2011 που αφορά στη σύσταση και συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».

 

 1. Επί της 9/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί τροποποίησης του ΦΕΚ 1868/24-08-2011 που αφορά στη σύσταση και συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».

 

 1. Επί της 18/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την κατανομή Β’ δόσης ΚΑΠ 2018, ποσού 76.884,50€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Κωβαίου Σοφίας στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέο δικαιούχο.

 

 1. Επιστροφή ποσού 1.585,68€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 και 2017, λόγω πληρωμής οίκοθεν σωστού ποσού οφειλής.

 

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2012-2013-2014-2015-2016 και 2017, λόγω μη ενημέρωσης επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης ακινήτου.

 

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2012-2013-2014-2015-2016 και 2017, λόγω μη ενημέρωσης επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης ακινήτου.

 

 1. Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους συνολικού ποσού 180€ που αφορούν τέλη οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

 

 1. Διαγραφή οφειλής από ύδρευση ποσού 70,31€, ως μη οφειλόμενο.

 

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο, λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με το Ν.4495/2017.

 

 1. Διαγραφή ποσού 2.411,10€ από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού και επαναβεβαίωση.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.521,12€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 3.247,07€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 424,48€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

i-phone-001-3-3

 Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  9 Μαΐου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα 

Γ. Τακτικά θέματα

 

 1. Συζήτηση, προτάσεις και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου «Κλεισθένης I» που αφορά τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης λόγω τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη του Δήμου Κηφισιάς» και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης ενεχυρίασης και εκχώρησης κατάθεσης.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ύψους 28.366 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.01 «Εισφορά στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα “ΠΡΟΝΟΗ” βάσει προγραμματικής σύμβασης (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρ.25 του Ν.3613/07)» προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 1. Τροποποίηση των όρων δόμησης κατά παρέκκλιση στο Ο.Τ. 275, για την ανέγερση νέων διδακτηρίων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου – ειδικό κτήριο (σχολείο) – στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Λήψη απόφασης  για την  αναλυτική  καταγραφή των  μηχανημάτων  και μεταφορικών μέσων  που  ανήκαν  στους  πρώην  Δήμους  Νέας  Ερυθραίας και  Εκάλης και  τα οποία  από  1/1/2011  ανήκουν  στο  δυναμικό  του Καλλικρατικού  Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση πρόχειρου φαγητού – αναψυκτήριο), επί της οδού Κασσαβέτη 3, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κρεοπωλείο), επί της οδού Μακεδονίας 21, Ο.Τ. 110, Κηφισιά.

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π.Ε.» από το ΦΗΧ 2018 με το ποσό των 70.000,00 € για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης και επιπρόσθετων λειτουργικών δαπανών για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

 

 1. Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων σχολικών κτηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» για την υλοποίηση του καλοκαιρινού παιδότοπου 2018.

 

 1. Περί διοικητικής αποβολής οποιουδήποτε κατέχει και νέμεται παράνομα τον κοινόχρηστο χώρο στην οδό Γεωργίου Λύρα 67 στην Κηφισιά (Πολεοδομική Ενότητα Νέα Κηφισιά- Ούλεν).

 

 1. Επί της 320/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στους δικηγόρους Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη και Βασίλειο Ε. Χατζηγιαννάκη.

 

 1. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 

 1. Έγκριση κοπής 11 δέντρων επί του οδοστρώματος για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

i-phone-001-3

 Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  2 Μαΐου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 29/11/2017, 13/12/2017, 20/12/2017 ειδική, 20/12/2017, 10/1/2018, 24/1/2018, 7/2/2018, 21/2/2018, 7/3/2018, 14/3/2018, 28/3/2018 και 18/4/2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα 

Δ. Τακτικά θέματα

 

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 920/2017).

 

 1. Πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο για το έτος 2018.

 

 1. Yποβολή Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ’ αριθ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).

 

 1. Έγκριση επιχορήγησης των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2018.

 

 1. Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγ. Λουκά Αδαμών σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.09 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 1. Λήψη απόφασης για «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ. 275 στην ΚΤ.ΥΠ.» Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας.

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» οικ. έτους 2018.

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.

 1. Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2018.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.191,64 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08 με τίτλο «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό», στον οποίο έχει διαμορφωθεί πίστωση ύψους 20.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

 

 1. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 5 Μαΐου & το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, μεταξύ των ωρών 8:00 και 15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με αναθεώρηση.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» με αρ. Μελέτης: 99/2010.

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου «Ανάδειξη μνημείων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».

 

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» με αναθεώρηση.

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 

 1. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

 

 1. Έγκριση κοπής 11 δέντρων επί του οδοστρώματος για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 

 1. Κοπή δέντρου στην 25η Μαρτίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση Μετατροπής χώρου διαδοχικής ταφής σε τάφο «τιμής ένεκεν».

 

 1. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, κατόπιν δικαστικής τελεσίδικης απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 1. Επιστροφή ποσού 905,90€ από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης.

 

 1. Έγκριση για μερική διαγραφή 350,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 2030/2017 παραβάσεων Κ.Ο.Κ..

 

 1. Διαγραφή ποσού 81,06€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Διαγραφή ποσού 139,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο ποσού 3.123,75€.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 94,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.134,84€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 583,72€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 585,68€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 5.143,15€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  18 Απριλίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:
Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆.Σ. στις 11/10/2017, 25/10/2017,
8/11/2017, 15/11/2017, 22/11/2017, 22/11/2017(ειδική).
Β. Ενηµέρωση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης
∆. Έκτακτα θέµατα
Ε. Τακτικά θέµατα
1. Επί της 72/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την
κυκλοφοριακή ρύθµιση στη ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Αποξήλωση
ρυθµιστικής πινακίδας (Ρ-40) τοποθετηµένης επί της οδού ∆ρυµώνος στην
Κηφισιά.»

2. Επί της 73/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τη
µονοδρόµηση των πεζοδρόµων «Πολυδεύκη» και «παράδροµος Μ. Μπότσαρη»
στην Κηφισιά.
3. Επί της 74/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την
κυκλοφοριακή ρύθµιση στη ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Κατασκευή
διάβασης πεζών και απαγόρευση στάθµευσης εκατέρωθεν αυτής, στην είσοδο
του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς, επί της οδού ∆ιονύσου στο Ο.Τ. 219».
4. Έγκριση δαπάνης για την πραγµατοποίηση ανοικτής εκδήλωσης στις
07-05-2018, στα πλαίσια της δεύτερης φάσης αξιολόγησης του προγράµµατος
για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας (Β’ Κύκλος).
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ύψους
8.308, 00 ευρώ, για την έκδοση δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) ενηµερωτικού
οδηγού της Κηφισιάς, σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08, µε τίτλο «Έξοδα για
εκδηλώσεις – ενέργειες δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση
της πόλης και συµβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό»,
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018.
6. Τροποποίηση σύµβασης παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικού
Συµβούλου σχετικά µε την εγκατάσταση πλευρικών σταθµών διοδίων στους
κόµβους Βαρυµπόµπης και Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του K.Α. 30.6117.02.
7. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου
κ. Σαλβάνου Ιωάννας, για το οικονοµικό βοήθηµα απόρων του Πάσχα 2018.
8. Περί αποδοχής της χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µε τίτλο
«Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού του ∆ήµου
Κηφισιάς».
9. Έγκριση εφαρµογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας, εστιατόριο),
επί των οδών Κολοκοτρώνη και ∆ηλιγιάννη, Ο.Τ. 68, Κηφισιά.
10. Επικαιροποίηση της 617/2015 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση
εφαρµογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
«αναψυκτήριο» (επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος,
ζαχαροπλαστείο και αναψυκτήριο) «εστιατόριο» (επιχείρηση µαζικής εστίασης
πλήρους γεύµατος) στο χώρο ισογείου καταστήµατος του κτηρίου επί της οδού
Κασσαβέτη αρ. 9, στο Ο.Τ. 81.
11. Συνέχιση υφιστάµενης χρήσης και έγκριση συνέχισης αυτής (Εστιατόριο – Σνακ
Μπαρ – Αναψυκτήριο) από την εταιρεία «Magic Food Ε.Π.Ε.» λόγω απορρόφησης
της εταιρείας «Famous Family Α.Β.Β.Ε.Ε.» στο ακίνητο επί των οδών Λεβίδου 1
και Κασσαβέτη, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
12. Έγκριση 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ» οικ. έτους 2018.
3
13. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
“ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟΥ∆ΙΤΗΣ” ».
14. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου « 46η
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ» µε αναθεώρηση.
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ».
16. Ορισµός Επιτροπής κρίσεως περί καταλληλότητας ακινήτων τα οποία θα
µισθώσει ο ∆ήµος για το έτος 2018.
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της
προµήθειας «Λοιπές Παροχές – Μέσα Ατοµικής Προστασίας Εργαζοµένων».
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της
προµήθειας εξοπλισµού για το νέο Παιδικό Σταθµό του ∆ήµου «ΒΙΛΑ ΜΙΧΛ».
19. Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης της Σχολ. Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης από
το ΦΗΧ (αποφ. Σχολ. Επιτρ. 41/2018).
20. Επιστροφή ποσού 3.324,57€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
21. Επιστροφή ποσού 1.260,60€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
22. Επιστροφή ποσού 35,21€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
23. ∆ιαγραφή οφειλής από χρηµατικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήµισης
ετών 2012-2013-2014.
24. ∆ιαγραφή ποσού 763,51€ πλέον προσαυξήσεων από τους χρηµατικούς
καταλόγους 755,765,780, 785 έτους 2018, λόγω εσφαλµένης είσπραξης.
25. Επί αιτήσεως αναστολής καταβολής υποχρεώσεων ιδιοκτησίας.
26. Επί αιτήµατος για διαγραφή ποσού 1.639,26€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσµης
οφειλής.
27. Επί αιτήµατος για διαγραφή ποσού 361,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσµης
οφειλής.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

 dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  28 Μαρτίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

B. Έκτακτα θέματα

Γ.  Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
 1. Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. Έτους 2018.
 1. Έγκριση: α) της μεταστέγασης του Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς στο κτήριο του ΟΑΕΔ επί των οδών Τατοΐου και Γ. Λύρα καθώς και της μεταστέγασης του 1ου Δημοτικού      Ν. Ερυθραίας σε χώρους του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς επί των οδών Πατρών και Κορίνθου και β) της κάλυψης των σχετικών δαπανών που απορρέουν από τη μεταστέγαση και μεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο Κηφισιάς.

 

 1. Εκ νέου καθορισμός της οδού Κοκκιναρά από τον αριθμό 54 έως τον αριθμό 78 κατά την διαγράμμιση, ως κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (Αγορά Παραγωγών Βιοκαλλιεργητών – Farmer’s Market) για το έτος 2018».

 

 1. Επί της 55/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων εκτός των επιβατικών στην οδό Νικολάου Σιαλμά, στην Κηφισιά».

 

 1. Επί της 51/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Λήψη μέτρων για τη μείωση ταχύτητας των οχημάτων επί της οδού Ξενίας, στην Κηφισιά».

 

 1. Επί της 75/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Διαπλάτυνση πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Δηληγιάννη και Στροφυλίου στο Ο.Τ. 86 στην Κηφισιά».

 

 1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση και επέκταση της σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 

 1. Επικαιροποίηση της 527/2000 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Καφέ) επί της οδού Κολοκοτρώνη 37 & Δηληγιάννη , Ο.Τ. 68, Κηφισιά.

 

 1. Επικαιροποίηση της 71/1996 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Καφεζαχαροπλαστείο) επί της οδού Κολοκοτρώνη 35, Ο.Τ. 68, Κηφισιά.

 

 1. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας κάδων απορριμμάτων δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 149.544,00€ ΚΑ 20.7135.11 προϋπολογισμού 2018, β)έγκριση της με αριθμό 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης γ)εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.585,96 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

 

 1. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας μίσθωσης λεωφορείων με οδηγό για μεταφορά προσώπων, μαθητών των παιδικών σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 65.200,00€ το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6413.02 με τίτλο «Μεταφορές προσώπων, μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών των ΚΑΠΗ του προϋπολογισμού του 2018 β) έγκριση της με αριθμό 2/2018 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού και γ) εκκίνηση της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» οικ. έτους 2018.

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2018.

 

 1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 

 1. Κατανομή επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2017 ποσού 72.590,95 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (αποφ. 10/18 ΔΕΠ).

 

 1. Κατανομή επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ Α΄ δόσης 2018 ποσού 76.884,50€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, (αποφ. 13/18 ΔΕΠ).

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2016» με αναθεώρηση.

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 

 1. Έγκριση 2ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού οδού Αγ. Τρύφωνος» με αρ. μελέτης: 121/2010.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σύνδεση Αγωγού Πλάτωνος με Αντλιοστάσιο Οδού Ισμήνης» με αρ. μελέτης: 27/2016.

 

 1. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνικας» της Π.Ε. 13 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς των ιδιοκτησιών με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης: 0129005 και 0129011, στο Ο.Τ. 1053.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΑ ΜΙΧΛ».

 

 1. Μετατροπή χώρου διαδοχικής ταφής (οικογενειακού τάφου) επ΄ονόματι Κλεοπάτρας χήρας Αντωνίου Μιχλ σε τάφο «τιμής ένεκεν» στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

 

 1. Έγκριση για κοπή συστάδας δέντρων σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (οδόστρωμα).

 

 1. Λήψη απόφασης για «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα αναπηρίας».

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.437,76€, σε βάρος του Κ.Α.: 00.6739.02 «Διάφορες επιστροφές εσόδων».

 

 1. Επιστροφή ποσού 94,50€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 992,94€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 272,56€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ύψους 4.391,10€, λόγω τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.

 

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ύψους 576.033,16€, λόγω τακτοποίησης με τον Ν. 4178/2013 και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ συνολικού ποσού 302,10€.

 

 1. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους συνολικού ποσού 491,89€.

 

 1. Διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., λόγω εσφαλμένης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 20€ από παράβαση Κ.Ο.Κ..

 

 1. Έγκριση Καταστροφής Άχρηστων Υλικών.
Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1

 Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  14 Μαρτίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 1. B. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Γ.  Έκτακτα θέματα

Δ.  Τακτικά θέματα

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών 1071/2017).

 

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» οικ. έτους 2018.

 

 1. Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Παραλαβής και Παρακολούθησης συμβάσεων Προμηθειών του Δήμου και β) Παραλαβής Αντικειμένου συνολικού ή τμηματικού Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 823,36 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.06 με τίτλο: «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.800,00 ευρώ για το έτος 2018.

 

 1. Επί της 172/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής στον  Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Δεμερτζή.

 

 1. Αποζημίωση απαλλοτριωθείσης εκτάσεως συνολικά 10,50 τ.μ. στο Ο.Τ. 878 με κωδικό κτηματογράφησης 010212 στην περιοχή της Κηφισιάς «Αγία Κυριακή».

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Επισκευή Τμημάτων οδού Κασσαβέτη».

 

 1. Επικαιροποίηση της 541/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την επιχορήγηση ποσού 2.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.09 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

 

 1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή σε πενταμελή επιτροπή ελέγχου και καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση 3ου Δημοτικού – 3ου Νηπ/γείου Ν. Ερυθραίας στο Ο.Τ. 27.

 

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Α/βάθμιας Εκπ/σης».

 

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού οικον. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κηφισιάς (αποφ. ΔΕΠ 3/2018,2/2018 αποφ. Σχολ. Επιτρ. 3/18 ).

 

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού οικον. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κηφισιάς (αποφ. ΔΕΠ 4/2018,2/2018 αποφ. Σχολ. Επιτρ. 2/18 ).

 

 1. Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 

 1. Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων 7ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 

 1. Παραχώρηση ή μη Σχολικών χώρων Λυκείου Ν. Ερυθραίας στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου Κηφισιάς, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 

 1. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 17.769,81€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 65,50€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 303,31€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1-1-1-1-1

 Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  7 Μαρτίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β.  Έκτακτα θέματα

Γ.  Τακτικά θέματα

 

 1. Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων αναφορικά με το κτήριο του ΟΤΕ επί των οδών Ερυμάνθου & Αγραύλης στο Ο.Τ. 436, Κηφισιά.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη συντήρηση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας από τον Δήμο Κηφισιάς, μετά την παράδοση του έργου, της προσθήκης κτηρίου και αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, από την ΚΤ.ΥΠ..

 

 1. Επί της 49/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ2) STOP, επί της οδού Ηφαιστίωνος Παπαδόπουλου, στη συμβολή με τις οδούς Μπακογιάννη και Θήρας, στην Κηφισιά».

 

 1. Επικαιροποίηση της 311/2000 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου – μεζεδοπωλείου στην οδό Εμμ. Μπενάκη 22, Κηφισιά.

 

 1. Επικαιροποίηση της 150/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος – ψαροταβέρνας στην οδό Ελαιών 54, Κηφισιά.

 

 1. Λήψη απόφασης για την προθεσμία καταβολής οφειλών από νέες πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 142 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’).

 

 1. Λήψη απόφασης για τον Απολογισμό Οικονομικού Έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 

 1. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της μελέτης με τίτλο: «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προμήθειας Ομάδας Β: «Software Λογισμικό και Άδειες Χρήσης εξυπηρετητών» του συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια εξυπηρετητών (servers) – λογισμικού του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση σχολικού χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς, στον Νέο Πολιτικό Φορέα “Κίνημα Αλλαγής” για τη διεξαγωγή εκλογής συνέδρων.

 

 1. Έγκριση για 1η παράταση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ”.

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Κηφισιάς «Μένανδρος».

 

 1. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε συνέχεια των υπ΄ αριθ. 560/2017 και 564/2017 αποφάσεων αυτής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 291,63€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για μερική ή ολική διαγραφή κλήσεων ΚΟΚ καθώς και για διαγραφή ποσού 129,61€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επιστροφή ποσού 44,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 400,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  21 Φεβρουαρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:
Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Γ. Έκτακτα θέματα
Δ. Τακτικά θέματα
1. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τις Γενικές Συνελεύσεις της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε.».
2. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία
Β. Κανάκη Ο.Ε. ‘Νάρκισσος’.
1
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη
μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17).
6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107
Ν.4483/17) στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018.
7. Υποβολή Δ΄ (τέταρτης) Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2017.
8. Έγκριση του υπ΄ αρ. 2/2017 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα, καθορισμού αξίας
γης ακινήτων και επικειμένων εντός του Ο.Τ. 9 της Πολεοδομικής Ενότητας
«ΒΙ.ΠΑ.» του Δήμου Κηφισιάς.
9. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 10/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση επανεπιβολής της
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία του Ο.Τ. 737 επί της οδού
Αγ. Νεκταρίου, στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
10.Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνικας»
της Π.Ε. 13 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς των
ιδιοκτησιών με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης: 0118001, 0118002,
0118003, 0118004, 0118006 στο Ο.Τ. 1018.
11. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας για προμήθεια ειδών διατροφής για τις
ανάγκες των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΑΠΗ ( μόνο για είδη
παντοπωλείου) του Δήμου. Ποσό πολυετούς δαπάνης (με Φ.Π.Α.) και δικαιώματα
προαίρεσης 1.080.000,00€ προϋπολογισμού ετών 2018, 2019, 2020 ΚΑ
15.6418.08 – Κ.Α.15.6481.14 – Κ.Α.15.6481.10 – Κ.Α.15.6481.11 – Κ.Α.15.6481.16
– Κ.Α.15.6481.19, β) έγκριση της με αριθμό 1/2018 μελέτης της Δ/νσης
Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού, γ) εκκίνησης της
διαδικασίας διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
12.Έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης
σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.02 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος
2018.

13.Έγκριση θέσης εγκατάστασης εναέριου Υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ σε Δημοτικό
κοινόχρηστο χώρο, στο Ο.Τ. 1054 στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς.
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση Πεζοδρόμων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ανάπλαση εξωτερικά περιβάλλοντος χώρου της παιδικής βιβλιοθήκης και στο
Πάρκο της Αγίας Ματρώνας (μπάρες, παγκάκια) (Δημοτική Ενότητα Νέας
Ερυθραίας)».
16. Επί αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση οστεοφυλακίου στο Δημοτικό
Κοιμητήριο της Νέας Ερυθραίας.
17. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε τέλη
μαρμάρινης οστεοθήκης Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Νέας
Ερυθραίας και επιστροφή μαρμάρινης οστεοθήκης.
18. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 283,30€ από προσαυξήσεις
ληξιπρόθεσμης οφειλής.
19. Διαγραφή ποσού 3.324,57€ από τον χρηματικό κατάλογο 1020/2017 Τελών
Διαφήμισης ετών 2012, 2013, 2014.
20. Επιστροφή ποσού 174,81€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
21. Επιστροφή ποσού 153,56€ από τέλη ύδρευσης.
22. Επιστροφή ποσού 600,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
23. Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών.
24. Κοπές δένδρων.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1-1

 Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  24 Ιανουαρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Γ.  Έκτακτα θέματα

Δ.  Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

 

 1. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 

 1. Υποβολή της Δ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ’ αριθ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.)

 

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα απόρων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Πάσχα 2018.

 

 1. Έγκριση μετονομασίας της οδού Λευκωσίας, στο Ο.Τ. 280 στην Κηφισιά.

 

 1. Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου, σε βάρος του K.Α.10.6643.04 με τίτλο «προμήθεια καυσίμων για θέρμανση».

 

 1. Έγκριση ψήφισης διάθεσης πίστωσης ύψους 876,80 ευρώ, σε βάρος του         Κ.Α. 00.6443.04  με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  που έχει προϋπολογισθεί  στο ύψος των 15.000,00 €  για το έτος 2018.

 

 1. Λήψη απόφασης: α) για τη δαπάνη ύψους 3.769,60 ευρώ, διοργάνωσης δράσης με τίτλο: « 2Ο Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού » στην Κηφισιά την Κυριακή    11 Φεβρουαρίου 2018 και ψήφιση σχετικής πίστωσης, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Αποκριά σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.08. και β) για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 200,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6431.05, για την προώθηση και προβολή ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του κωδικού 15.6495.06 έτους 2018 για τη δημιουργία  προγράμματος για τη στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς  Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του κωδικού 15.6473.03 έτους 2018 για την δημιουργία Open Mall – κατάρτιση και προβολή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων – μετάβαση στην ψηφιακή αγορά.

 

 1. Συζήτηση επί των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών θεμάτων εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου (πλευρικά διόδια, ανισόπεδη διάβαση Ιλισίων, προέκταση Κύμης, σύνδεση οικισμού Πανοράματος – Ογκολογικού Αγ. Αναργύρων).

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας, εστιατόριο), επί των οδών Κολοκοτρώνη και Δηλιγιάννη, Ο.Τ. 68, Κηφισιά.

 

 1. Επικαιροποίηση της 251/2001 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής) επί της οδού Ναυπλίου 55,  Ο.Τ. 582, Κηφισιά.

 

 

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) συνεχιζόμενης χρήσης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παροχή προσωπικών υπηρεσιών – κομμωτήριο) σε τμήμα του ισογείου στο κτήριο επί της οδού Αγίου Δημητρίου 12, Ο.Τ. 39, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) συνεχιζόμενης χρήσης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παροχή προσωπικών υπηρεσιών – περιποίηση χεριών – ποδιών) σε τμήμα του ισογείου στο κτήριο επί της οδού Αγίου Δημητρίου 12, Ο.Τ. 39, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο) επί των οδών Πλειάδων και Αδαμών, Ο.Τ. 268, Κηφισιά.

 

 1. Επικαιροποίηση της 82/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ζαχαροπλαστείο – παγωτοπωλείο) επί της οδού Κασσαβέτη 13, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

 

 1. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της 507/1997 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συνέχιση της χρήσης γραφεία και τη μετατροπή της χρήσης από παιδικό ξενώνα σε ξενώνα, στο κτίριο 1 του ακινήτου επί των οδών Λεβίδου 77 και Ιωνίας 46, στο Ο.Τ. 325 στην Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως εμπορικό κατάστημα παροχής υπηρεσιών στο ακίνητο επί της οδού Διονύσου 66 και Κρήτης 11, Ο.Τ. 215Α, Κηφισιά σε συμπλήρωση των αριθ. 415/1991 και 257/2009 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταστέγαση πρακτορείου ΟΠΑΠ.

 

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» με αναθεώρηση.

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ» με αναθεώρηση.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ».

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 

 1. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους υπ΄ αρ. 996/2017 & 997/2017 που αφορούν το τέλος 0,5% και το αναλογούν πρόστιμο επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2015.

 

 1. Επιστροφή ποσού 39,11€ λόγω τακτοποίησης της δόσης της ρύθμισης, σύμφωνα με το Ν. 4483/17.

 

 1. Επιστροφή ποσού 449,97€ λόγω των υπ΄ αρ. 1090/12 και 1093/2012 δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου.

 

 1. Επιστροφή ποσού 449,97€ λόγω των υπ΄ αρ. 1091/12 και 1092/2012 δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου.

 

 1. Επιστροφή τροφείων συνολικού ποσού 120,00 €.

 

 1. Διαγραφή εν μέρει οφειλής από τέλη διαφήμισης ετών 2012 – 2013 – 2014.

 

 1. Επί αιτήματος για τη διαγραφή ή μη ποσού 1.696,60€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για τη διαγραφή ή μη ποσού 323,31€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αιτήματος για τη διαγραφή ή μη ποσού 315,00€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  10 Ιανουαρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Έκτακτα θέματα
Γ. Τακτικά θέματα
1. Ανάκληση – Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2017
(Π.Δ. 113/2010 & Π.Δ. 80/2016).
2. Επί της 50/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην
«Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP, επί της οδού Πρωτέως, στη
συμβολή της με τις οδούς Πλειάδων και Σειρήνων, στην Κηφισιά».

3. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 83/2013 απόφασης του Δ.Σ λόγω μεταβίβασης της
επιχείρησης «εστιατόριο» που λειτουργεί στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού
Κυριαζή 19 στο Ο.Τ.38, Κηφισιά.
4. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
5. Έγκριση δαπάνης ύψους 19.797,60 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης
σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.05 με τίτλο «Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση
απορριμματοφόρων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 20.000,00 ευρώ
για το έτος 2018 και έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29.01.2009
σύμβασης της προμήθειας φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια
Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) για κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΑΣ ΜΙΧΛ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους
του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
7. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 2ου Νηπ/γείου Κηφισιάς στον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το σχολικό έτος 2017-18
(16/17 απόφ. ΔΕΠ).
8. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 4ου Νηπ/γείου Κηφισιάς στον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το σχολικό έτος 2017-18
(17/17 απόφ. ΔΕΠ).
9. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 2ου Δημ. Ν. Ερυθραίας στον Αθλητικό
Σύλλογο «Αμαζόνες» για λειτουργία τμήματος ενόργανης γυμναστικής για το
σχολικό έτος 2017-18 (18/17 απόφ. ΔΕΠ).
10. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του Δημοτικού Σχολείου Εκάλης στον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το σχολικό έτος
2017-18 (19/17 απόφ. ΔΕΠ).
11. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 2ου & 3
ου Δημοτ. Ν. Ερυθραίας στους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για λειτουργία τμημάτων δημιουργικής
απασχόλησης και πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το σχολικό έτος 2017-18
(20/17 απόφ. ΔΕΠ).
12. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 1ου Νηπ/γείου Κηφισιάς στον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το σχολικό έτος
2017-18 (21/17 απόφ. ΔΕΠ).
13. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 2ου Δημοτικού Κηφισιάς στον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το σχολικό έτος
2017-18 (22/17 απόφ. ΔΕΠ).
14. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας στον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού για τη λειτουργία τμημάτων
δημιουργικής απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2017-18 (26/17 αποφ. ΔΕΠ).

15. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 2ου Δημοτικού Κηφισιάς στον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων για τη λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης
για το σχολικό έτος 2017-18 (33/17 απόφ. ΔΕΠ).
16. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας στον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία τμημάτων δημιουργικής
απασχόλησης, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων καθώς και της τελετής
αποφοίτησης για το σχολικό έτος 2017-18 (35/17 απόφ. ΔΕΠ)
17. Διαγραφή εν μέρει οφειλής ποσού 676,94 € από χρηματικούς καταλόγους που
αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.
18. Διαγραφή οφειλής ποσού 972,24 € από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν
τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.
19. Διαγραφή οφειλής ποσού 392,04 € από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν
τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.
20. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων
κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους, συνολικού ύψους 39.586,04 € λόγω
τακτοποίησης και ολοσχερούς εξόφλησης σύμφωνα με τον Ν.4178/2013.
21. Κοπή δύο δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο (εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου).
22. Εκκαθάριση Οστεοφυλακίου Κηφισιάς.
23. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

 

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1-2 Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη  12 Δεκεμβρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

 Γ.  Έκτακτα θέματα

 Δ.  Τακτικά θέματα

 1. Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2018.

 

 1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς, οικονομικού έτους 2017.

 

 1. Έναρξη διαδικασίας εκτέλεσης της υπ΄αρ. 499/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ιδιοκτησίες στο Ο.Τ. Κ.Χ. 560 Πολεοδομικής Ενότητας 12 (Αδάμες) της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση για την αναγκαιότητα δαπάνης καταπολέμησης κωνωποειδών για το έτος 2018 λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 868,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2017.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», στον οποίο έχει προϋπολογισθεί  πίστωση ύψους 15.000,00 €  στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

 

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου κ. Μεϊντάνη Ελένης, για το βοήθημα απόρων των Χριστουγέννων 2017.

 

 1. Επί της 48/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP, επί της οδού Ρόδου, στη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου, στην Κηφισιά».

 

 1. Επί της 97/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Λήψη μέτρων για τη μείωση ταχύτητας των οχημάτων επί των οδών γύρω από το Πάρκο Μαυρομιχάλη στην Κηφισιά».

 

 1. Επί της 105/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού Τροιζηνίας, στη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως στην Κηφισιά, για την αποτροπή της παρόδιας στάθμευσης».

 

 1. Επί της 106/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Δέσμευση οκτώ (8) θέσεων στάθμευσης από το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Επί της 107/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Απαγόρευση διέλευσης σε οχήματα άνω των 3,5 Τ στην οδό Σαρανταπόρου στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Κηφισίας και της οδού Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά».

 

 1. Επί της 108/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων στην οδό Λυκούργου, στη συμβολή της με τις οδούς Αναβρύτων και Αγ. Τρύφωνος στην Κηφισιά».

 

 1. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής  ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ των ωρών 8:00 και  15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) επί των οδών Χρ. Λαδά 47 & Ολύμπου, Ο.Τ.10, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (λιανικό εμπόριο ποτών (Κάβα), επί της οδού Λ. Κηφισίας 265, Ο.Τ. 91, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλείο – mini market) επί των οδών Αγίας Παρασκευής 52 & Άρεως , Ο.Τ. 620 , Κηφισιά.

 

 1. Επικαιροποίηση της 243/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για (αλλαγή επωνυμίας) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατορίου, στην πλατεία Αγ. Δημητρίου 17, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση του οδοστρώματος παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς με έγχρωμη άσφαλτο, Προϋπολογισμού 677.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 30.7333.25

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».

 

 1. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 1. Επί της 773/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στο Δικηγόρο κ. Κυριάκο Μαντζαβίνο.

 

 1. Επί της 774/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στο Δικηγόρο κ. Κυριάκο Μαντζαβίνο.

 

 1. Μειώσεις – Διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Επιστροφή συνολικού ποσού 449,97€ σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

 

 1. Επιστροφή συνολικού ποσού 449,97€ σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.

 

 1. Επιστροφή συνολικού ποσού 10,89€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή συνολικού ποσού 15,01€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή συνολικού ποσού 180€ από τροφεία για το σχολικό έτος 2016-2017 ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 196,03€.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 74,93€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012 – 2013 – 2014.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 535,54€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012 – 2013 – 2014.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 1.113,84€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012 – 2013 – 2014.

 

 1. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους συνολικού ποσού 1.885,62€.
Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1-1

  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου  στις 21:00  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβούλιου

 Β.  Έκτακτα θέματα

 Γ.  Τακτικά θέματα

 

 1. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 533/2017 απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 514/Β’/28-2-2014 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2998/Β’/1-9-2017) κατόπιν παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο υπ. αριθ. 15/2017 πρακτικό του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

 1. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, διάρκειας 8 μηνών (άρθρο 48 του ν.4325/2016) στον Δήμο Κηφισιάς.
 2. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 569/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», κατόπιν του υπ΄αριθ. 91823/32536/8-11-2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

 1. Λήψη απόφασης επί της σχετικής απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010)» ενόψει Χριστουγέννων 2017.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.728,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 20.000,00 euro για το έτος 2017 και αποδέσμευση ποσού ύψους 3.134,40 € από την υπ΄ αρ. 726/2017 Α.Α.Υ. του παραπάνω Κ.Α..

 

 1. Τροποποίηση της από 25-5-2017 συναφθείσης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς και της Σύζινου Σ. Παναγιώτας με τίτλο «Δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δημιουργίας γραφείου σταδιοδρομίας και διαμεσολάβησης».

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου) επί των οδών Γ. Νικολάου 10 & Αθ. Διάκου, Ο.Τ. 159Α , Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ζαχαροπλαστείο – γαλακτοπωλείο – αναψυκτήριο) επί της οδού Κυριαζή 9, Ο.Τ. 34, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου της εταιρείας «ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ»” με αρ. μελέτης: 33/2015.

 

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2017», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. 20.7335.03 οικονομικού έτους 2017.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στεγών Σχολικών κτηρίων».

 

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ του Ο.Τ. 15 της περιοχής Υπόλοιπο Αγίας Κυριακής.

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράστασης στην εταιρεία ART & THEAMATA M.I.K.E. για την διεξαγωγή πολιτιστικών, μουσικοχορευτικών, θεατρικών παραστάσεων, σε ιδιωτικό υπαίθριο περιφραγμένο χώρο στο Ο.Τ. Ο9 επί της οδού Αχαρνών (έναντι σούπερ μάρκετ my market), στην Κηφισιά και για το χρονικό διάστημα από 15-12-2017 έως και 7-1-2018.

 

 1. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής σε νέο δικαιούχο.
 2. Διαγραφή συνολικού ποσού 153,54€ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., λόγω εσφαλμένης εγγραφής.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής ποσού 1.994,28€.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής ποσού 2.888,20€.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 295,50€ πλέον προσαυξήσεων.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2-1 Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την τετάρτη 22 Νοεμβρίου  στις 21:00  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018 (άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013).

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», οικ. έτους 2018.

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2018 [συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.].

Λίγο νωρίτερα στις 19:00 θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς  με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

 1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2018.

 1. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 113/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απ΄ ευθείας αγοράς των δύο ακινήτων (οικοπέδων) ιδιοκτησίας κας Ευδοκίας Καλαμάρο επί των οδών Άνδρου και Αλέκου Παναγούλη στην Κηφισιά – έγκριση σχετικής δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.

 1. Μηνιαίος καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς (αρ.242 Ν.3463/2006 και αρ.1 Ν. 4093/2012).

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.326,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.03 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 euro για το έτος 2017.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 20.000,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.02 με τίτλο «Δαπάνη διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 20.000,00 euro για το έτος 2017.

 1. Έγκριση Μεταστέγασης Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Κηφισιάς.

 1. Επιστροφή ποσού 105,62€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 80,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 401,59€ που αντιστοιχεί σε διάστημα από 1/1/2016 μέχρι και 31/12/2016 σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 318/1969, αρ. 26, παρ. 1.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους ποσού 98.386,68€.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1185,60€ πλέον προσαυξήσεων από δαπάνη σύνδεσης εξωτερικής διακλάδωσης.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 585,50€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Κ.Ο.Κ. 2014.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 513,30€.

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 81,31€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 174,24€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 243,93€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 522,72€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 5.906,74€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

 1. Διαγραφή οφειλής ύψους 1.690,67€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2-2

 Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την τετάρτη 15 Νοεμβρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

 Γ.  Έκτακτα θέματα

 Δ.   Τακτικά θέματα

 

 

 1. Ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του και υπαλλήλου που εκτελεί χρέη γραμματέα για την Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017.

 

 1. Επί της 71/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση για νέες θέσεις της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Επί των αποφάσεων:

α) με αριθ. 93/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2018 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010) και

β) με αριθ. 684/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης κάδων για μπάζα λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (αρθρ. 61 Ν.3979/2011).

 

 1. Έγκριση για παράταση παραχώρησης χρήσης Βίλας Κώστα στο «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας», (441/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

 

 1. Έγκριση για παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κηφισού 48, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση για παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Όθωνος 36Α, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση για παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ελαιών 25 και Ρέμβης, Κηφισιά.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση  για 3η χρονιά της εκδήλωσης για τα Λύκεια της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εβδομάδας επιχειρηματικότητας και του ειδικού ρόλου που έχει υιοθετήσει ο Δήμος, έγκριση σχετικής  δαπάνης και ψήφιση  πίστωσης.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση ημερίδας σταδιοδρομίας για άνεργους και μακροχρόνια άνεργους, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, έγκριση σχετικής δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».

 

 1. Έγκριση αναγκαιότητας έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2017».

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 1. Επί της 679/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στη Δικηγορική Εταιρεία «Δημήτριος Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες».
 2. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής  ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ των ωρών 8:00 και  15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.

 

 1. Έγκριση για υπαγωγή στο Ν. 4483/17 για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 150.001€ και άνω, συνολικού ποσού κύριας οφειλής 188.969,45€.

 

 1. Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών.

 

 1. Λήψη απόφασης για τις κοπές δένδρων.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 513,30€.

 

 1. Επιστροφή ποσού 1.800€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6739.02 με τίτλο «διάφορες επιστροφές εσόδων» οικ. έτους 2017.

 

 1. Επιστροφή ποσού 1.377,41€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6739.01 με τίτλο «επιστροφές φόρων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων» οικ. έτους 2017.

 

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 και 2016, λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1-2

  Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την τετάρτη 8 Νοεμβρίου  στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 Β.  Έκτακτα θέματα

 Γ.   Τακτικά θέματα

 

 1. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 533/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 2998/Β΄/1-9-2017), μετά από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παροχή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων παρελθόντων ετών.

 

 1. Επί της 2/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά την Πολεοδομική μελέτη  αναθεώρησης  ρυμοτομικού  σχεδίου  και  χρήσεων γης  Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.
 2. Επί της υπ’ αρ. 92/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αναγκαιότητας σύνταξης πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης χρήσεων γης παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

 

 1. Επί της υπ’ αρ. 93/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2018 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010) και της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων και υπαλλήλων του Δήμου στο τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017 και ψήφιση – διάθεση αντίστοιχης πίστωσης.

 

 1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς, οικονομικού έτους 2017.

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» Δήμου Κηφισιάς, οικονομικού έτους 2017.

 

 1. Επί της υπ΄ αρ. 71/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», σχετικά με την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 29/2017 απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με την έγκριση μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

 

 1. Επί της 31/2017 απόφασης της ΔΕΠ για χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄ τάξη Λυκείων.

 

 1. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας (απόφ. 73/17 Σχολ. Επιτρ. και απόφ. ΔΕΠ 30/17).

 

 1. Παραχώρηση Σχολικών Χώρων του 2ου Δημοτ. Κηφισιάς (απόφ. 101/17 Σχολ. Επιτρ. και απόφ. ΔΕΠ 28/17).

 

 1. Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 222,87 τ.μ., στην περιοχή της Κηφισιάς σε κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Λεβίδου και Ζεφύρου στα Ο.Τ. 317, 331 και 391 για διάνοιξη οδού.

 

 1. Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2017 πρακτικού της Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων για τον ορισμό ελάχιστης τιμής (€/τ.μ), με την οποία θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις περί συμβιβαστικού καθορισμού της αξίας εισφοράς γης σε χρήμα.

 

 1. Έγκριση για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης με την υπ’ αριθμ. 6/1998 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού για 6,05 τ.μ..

 

 1. Αίτημα περί συμψηφισμού ποσού 992€, που κατέβαλε ο μισθωτής του δημοτικού ακινήτου εντός του Πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου» για την υπαγωγή του στον Ν.4178/2013, με λοιπές οφειλές του μισθωτή προς τον Δήμο.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλών που προέκυψαν από τροποποίηση τετραγωνικών μέτρων λόγω νομιμοποιήσεων βάσει των διατάξεων του Ν. 4178/2013.

 

 1. Διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 

 1. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

 

 1. Διαγραφή ποσού 6,20€ από χρηματικούς καταλόγους ως μη οφειλόμενο.

 

 1. Διαγραφή ποσού 1.257,35€ λόγω τακτοποίησης με το Ν.4178/2013.

 

 1. Διαγραφή του ποσού των 194,00€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Διαγραφή του ποσού των 648,00€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή περιορισμό κατά 50% ποσού κλήσεων Κ.Ο.Κ. 160€ πλέον προσαυξήσεων.

 

 1. Επιστροφή ποσού 9,33€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 18,49€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 50€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-1

 Δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την τετάρτη 25 Οκτωβρίου στις 19:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

 Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 30-8-2017,  13-9-2017

      και 27-9-2017.

 Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

 Δ.  Έκτακτα θέματα

 Ε.  Τακτικά θέματα

 

 1. Επί της 634/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Υποβολή της Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ’ αριθ. 40038/2011 απόφαση  ΥΠ.ΕΣ.).

 

 1. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2017.

 

 1. Επί της 636/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 1) στην επιβολή καθορισμού συντελεστή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.) 2) επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και καθορισμό συντελεστή αυτού και 3) προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2018.

 

 1. Επί της 637/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή καθορισμού συντελεστών Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης, οικ. έτους 2018.

 

 1. Επί της 638/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό συντελεστών Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 639/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή καθορισμού συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 640/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το οικ. έτος 2018. Ε

 

 1. Επί της 121/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού για το    οικ. έτος 2018.

 

 1. Επί της 25/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη για το οικ. έτος 2018.

 

 1. Επί της 14/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης για μείωση τελών η πλήρη απαλλαγή από άπορους η άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους όπως η ιδιότητά τους οροθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, για το οικ. έτος 2018.

 

 1. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ” οικονομικού έτους 2017.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 114 θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 19 οικ. 22159/30-06-2017 του Υπ. Εσωτερικών (σε συμπλήρωση της 26/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

 

 1. Συζήτηση για την περιοχή του υπό ίδρυση Συνοικιακού Συμβουλίου «Αδαμών».

 

 1. Σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής για την αλλαγή του σήματος του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς, με το ποσό των 100.000,00€ από το ΦΗΧ, για τις ανάγκες των σχολείων.

 

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανέγερσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας σε οικόπεδο στο Ο.Τ. 275 χαρακτηρισμένο για σχολείο (απόφ. ΔΕΠ 14/17).

 

 1. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου για τα έτη 2017-2018 συνολικής πολυετούς δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 65.380,74€ (20.000€ βαρύνουν τον Κ.Α. 20.6662.05 προϋπολογισμού 2017 και 45.380,64€ τον ομότιτλο Κ.Α. πρ/μού 2018), β) έγκρισης της με αριθμό 49/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 

 1. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής  ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, μεταξύ των ωρών 8:00 και  15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.

 

 1. Επί της 62/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την έγκριση τεχνικής μελέτης με θέμα «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ932 (επί των οδών Κίμωνος, Κέδρου, Λινάκη και Γκίκα με μικτή χρήση παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο Π.Δ. 24-4-1992/ΦΕΚ 127_/7-2-1992) της πολεοδομικής ενότητας Κηφισιάς για αλλαγή χρήση τμήματος του Ο.Τ. από «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» σε «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ/ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» και αλλαγή του περιγράμματος της χρήσης «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» με αποτέλεσμα την αλλαγή χρήσης τμήματος από «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» σε «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ».

 

 1. Επί της 71/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση για νέες θέσεις της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο), επί της οδού Κασσαβέτη 12, Ο.Τ. 42, Κηφισιά.

 

 1. Εφαρμογή (λειτουργία) χρήσεως για πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής και άρτου, χωρίς παρασκευαστήριο και χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Δροσίνη 11, Ο.Τ. 40, Κηφισιά.

 

 1. Κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης σε κατηγορίες δυνάμει των διατάξεων  του Νόμου 4479/2017.

 

 1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για καταχώρηση πληρωμών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ηλεκτρονικά) στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 1. Επί αιτήματος για πρακτική άσκηση του σπουδαστή Κοσμόπουλου Γεώργιου του Θεοδώρου του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής – Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας.

 

 1. Λήψη απόφασης επί διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών λόγω προσφυγής.

 

 1. Διαγραφή μέρους του χρηματικού καταλόγου 931/2017 που αφορά μισθώματα του Δημοτικού Κυλικείου εντός του Δημαρχείου Κηφισιάς, στο όνομα της εταιρείας « ΜΑΝΤΑΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», λόγω λύσης της μίσθωσης.

 

 1. Μερική Διαγραφή οφειλών κατόπιν κατάθεσης νέων δικαιολογητικών.

 

 1. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη οφειλή κατά 672,80€.

 

 1. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη οφειλή κατά 195,93€.

 

 1. Επιστροφή ποσού 174,81€ ως πλεονάζον ποσό δόσης ρύθμισης Ν.4483/17 λόγω προγενέστερης καθολικής εξόφλησης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης κατασχεθείσας οφειλής.

 

 1. Επιστροφή ποσού 60€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από χρέωση γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 60€ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Πετράτου Βιργινία.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 30€ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Νέστορα Κων/να.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 90€ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Ρούσσου Μαρία.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 30€ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Θεοδώρου Χρυσόστομος.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Συζήτηση περί αλλαγής σήματος του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

 1. Αποδοχή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 539,40 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6691 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.000,00 ευρώ για το έτος 2017.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.600,00 € με ΦΠΑ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», για την παράθεση γεύματος του Ιερού Κλήρου.

 1. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ακινήτου εντός του «Κοιμητηρίου Ν. Ερυθραίας» που εκμισθώνει ο Δήμος.

 1. Λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – ν. 4479/2017 (Α’ 94) ” Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις “.

 1. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Καμβύση Μαρίας συζ. Γεωργίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέα δικαιούχο.

 1. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Τσιρικολιά Γεωργίου του Αθανασίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέα δικαιούχο.

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου οδού Αιγίνης».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015».

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (ΤΑΡΤΑΝ) του Ζηρίνειου Σταδίου Κηφισιάς» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων με τίτλους:

α) “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017”, Προϋπολογισμού  800.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 20.7335.01 

β) “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ” Προϋπολογισμού  180.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7326.01 και “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ”  Προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 25.7312.09

γ) “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 2017”, Προϋπολογισμού 70.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7333.16

δ) “ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2017”, Προϋπολογισμού  60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7312.03

ε) “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017” Προϋπολογισμού 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7333.08

στ)  “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ”  Προϋπολογισμού  63.992,00€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 45.7336.01.

 1. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

 1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς, με το ποσό των 100.000,00€ από το ΦΗΧ, για τις ανάγκες των σχολείων.

 1. Κατανομή επιχορήγησης γ΄ δόσης 2017, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 1. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 11.312,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2017, για την κάλυψη του προγράμματος σχολικού τροχονόμου 2017.

 1. Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 1. Παραχώρηση Σχολικού Χώρου Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων «Δ. Βικέλας» του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς σε Αθλητικούς Συλλόγους.

 1. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

 1. Έγκριση για υπαγωγή στο Ν. 4483/17 της αιτούσας για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 150.001 € και άνω.

 1. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη οφειλή κατά 446,80 €, λόγω οίκοθεν είσπραξης.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 57,20 € ως μη οφειλόμενο.

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 172,13 € ως μη οφειλόμενο.

 1. Διαγραφή ποσού 132,04 € από χρηματικούς καταλόγους εισφοράς σε γη και σε χρήμα καθώς και των προαυξήσεών τους.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1

 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί  την   Τετάρτη  27 Σεπτεμβρίου  Αυγούστου 2017 στις 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα«Β. Γκατσόπουλος») με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

 Γ.  Έκτακτα θέματα

 Δ. Τακτικά θέματα

 

 1. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 443/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 2998/Β΄/1-9-2017).

 

 1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ.  642/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2017.

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση παιδικού σταθμού με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης (παρ.1 άρθρου 194 Ν.3463/2006).

 

 1. Λήψη απόφαση περί απευθείας αγοράς ή μη ακινήτου εντός του Ο.Τ. 737, επί της οδού Αγίου Νεκταρίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 87/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς», που αφορά την έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης.

 

 1. Επί της 5/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Αμφιδρόμηση της οδού Πελοποννήσου στην περιοχή των Αδαμών στην Κηφισιά, σε όλο το μήκος της, με προτεραιότητα αυτής έναντι των καθέτων σε αυτήν οδών».

 

 1. Επί της 60/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Ανθείας και Καλλιρρόης στην Εκάλη».

 

 1. Επί της 102/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό θέσεων και ημερομηνιών λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Επιχορήγηση ποσού 2.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.09 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

 

 1. Έγκριση για παραχώρηση χώρου από το Δήμο Κηφισιάς στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» για την υλοποίηση του Κοινωνικού Συσσιτίου.

 

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα απόρων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2017.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 943,94 € από τη συμφωνία πλαίσιο που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 324 ΑΔΣ σε βάρος του Κ.Α. 6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00 ευρώ για το έτος 2017.

 

 1. Έγκριση Συμμετοχής της υπαλλήλου του Δήμου κας Μαρίας Κανελλοπούλου στο συνέδριο «Φροντίδα ηλικιωμένων – Η αναγκαιότητα προώθησης της ευδοκίμου γήρανσης» που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ Olympic Village Inn από 20-22 Οκτωβρίου 2017.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.03  με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 euro για το έτος 2017.

 

 1. Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας «Προμήθεια εξυπηρετητών (servers) – λογισμικού του Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Έγκριση αλλαγής χρήσης από κατοικία σε Πολιτιστικό Κέντρο ακινήτου, επί της οδού Διονύσου 62, Ο.Τ. 215, στην Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κτήριο γραφείων διατηρητέου κτιρίου, επί των οδών Τατοΐου 29 & Νικολάου 2, Ο.Τ. 160, στην Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων με τίτλους: α) Αποπεράτωση του κτιρίου της αποθήκης της Αρχαιολογικής Συλλογής στο τρίγωνο Φραγκοπούλου, Προϋπολογισμού 130.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 30.7331.15 β) Επισκευή και Αποπεράτωση κλειστού Αθλητικού προπονητηρίου “ΒΑΡΔΑΞΗΣ” ΔΕ Νέας Ερυθραίας Δήμου Κηφισιάς, Προϋπολογισμού 100.000,00 € και Κ.Α 30.7331.23 γ) Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων, Προϋπολογισμού 200.000,00 € και Κ.Α 30.7331.13.

 

 1. Επί της υπ΄ αρ. 38/2017 μελέτης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις κτηρίων “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” και “ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ”» προϋπολογισμού 22.483,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.483,00 € σε βάρος του Κ.Α 30.7331.28 και ορισμό επιτροπής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος κληρώσεων (ΚΗΣΚ).

 

 1. Επικαιροποίηση της με αρ. 497/ 26-11-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επικαιροποιήθηκε η επανεπιβολή της αρθρείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Ε Νέας Ερυθραίας και η εγγραφή σε εξειδικευμένο κονδύλιο απαιτούμενη δαπάνη 906,73 ευρώ στους δικαιούχους.

 

 1. Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωθείσης εκτάσεως συνολικά 81,82 τ.μ., στο Ο.Τ. Γ 949 με κωδικό κτηματογράφησης 0131022 στη περιοχή της Κηφισιάς «Βαρειές» ή «Παραμπική».

 

 1. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης σε διόρθωση της με αριθμό 466/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περιοχή ΟΥΛΕΝ Ο.Τ. Γ843 σε ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0102003 και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

 

 1. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (σύμφωνα με το άρθρ. 76 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΠΡΟΝΟΗ)».

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Κεντρικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών των Συνοικιακών Συμβουλίων.

 

 

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικαταστάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Κηφισιάς «Μένανδρος».

 

 1. Επί της 564/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στο Δικηγόρο κ. Δεμερτζή.

 

 1. Επιστροφή ποσού 499,67€ ως πλεονάζον από την εκδοθείσα & εισπραχθείσα τραπεζική επιταγή ALPHA BANK A.E. ποσού 2.073,01€ από αναγκαστική κατάσχεση, λόγω ικανοποίησης της απαίτησης του Δήμου.

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτου καταβληθέντος ποσού από εγγυητική επιστολή που επιδόθηκε για την μίσθωση του ΚΕΠ Κηφισιάς.

 

 1. Διαγραφή συνολικού ποσού 28.132,02 € ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων αυθαιρέτων λόγω τακτοποίησης με το Ν.4178/2013 από το 951/2015 χρηματικό κατάλογο.

 

 1. Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 7,83€ ως μη οφειλόμενο.

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 30,00€ από χρηματικό κατάλογο που αφορά τέλη οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1-1

 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί  την   Τετάρτη  13 Σεπτεμβρίου  Αυγούστου 2017 στις 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα«Β. Γκατσόπουλος») με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 1. B. Έκτακτα θέματα

Γ.  Τακτικά θέματα

 

 1. Λήψη απόφασης επί του τρόπου διατήρησης του κοινόχρηστου χαρακτήρα στο Ο.Τ. Κ.Χ.560 Πολεοδομικής Ενότητας 12 (Αδάμες) της Δημοτικής ενότητας Κηφισιάς προς απόδοση αυτού σε κοινή χρήση.

 

 1. Επί των υπ΄αριθμ. 10/2017 και 11/2017 εισηγήσεων του Τοπικού Συμβουλίου Εκάλης περί τροποποίησης των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου με το διακριτικό τίτλο «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ».

 

 

 1. Επί της 45/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στη μεταφορά της συμβατικής λαϊκής αγοράς, η οποία πραγματοποιείται επί της οδού 1ης Μάη στην Κηφισιά, σε νέο σημείο.

 

 1. Επί της 52/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κόκκοτα στην Κηφισιά.

 

 1. Επί της 54/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με την αντιδρόμηση της οδού Αιολίας στην Κηφισιά.

 

 1. Επί της 57/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Παπαναστασίου στη Νέα Ερυθραία.

 

 1. Επί της 59/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά «Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην είσοδο της πλατείας Αγαπητού στην Εκάλη».

 

 1. Επί της 61/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην αλλαγή αρίθμησης ιδιοκτησιών επί της οδού Σχίνων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης.

 

 1. Επί της 83/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων εκτός των επιβατικών στην οδό Ιθάκης στην Κηφισιά».

 

 1. Επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 207/2000 και 589/2000 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για εφαρμογή συνεχιζόμενης χρήσης «Εστιατόριο – Αναψυκτήριο – Ζαχαροπλαστείο – Εμπορικό κατάστημα» στο ακίνητο επί των οδών Λεβίδου 2 και Κασσαβέτη, Ο.Τ. 75, στην Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση πρότασης της επιτροπής διατύπωσης απόψεων επί του αναρτηθέντος προς διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ/τος για τις «Κατηγορίες και το Περιεχόμενο των Χρήσεων Γης» (133/2017 απόφαση Δ.Σ.).

 

 1. Τροποποίηση συμβάσεων τροφίμων δεδομένης της σύστασης και λειτουργίας των νέων Παιδικών Σταθμών.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.480,00 € και ψήφιση διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.06 για «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση της πόλης» που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 21.220,00 € για το έτος 2017.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 309,50 € και ψήφιση διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2017.

 

 1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για ¨Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου¨ για τις ανάγκες των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου για το έτος 2017

 

 1. Σύσταση και λειτουργία του νέου Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «BLOOM», ένταξη αυτού στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Προσχολικής Αγωγής, αυτής, βάση του ΟΕΥ του Δήμου Κηφισιάς.

 

 1. Αποδοχή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Κεντρικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών των Συνοικιακών Συμβουλίων.

 

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΠΡΟΝΟΗ)».

 

 1. Επιστροφή ποσού 89,44€ ως πλεονάζον από την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή Ε.Τ.Ε αναγκαστικών κατασχέσεων λόγω ικανοποίησης της απαίτησης του Δήμου.

 

 1. Επιστροφή ποσού 1.402,78€ ως πλεονάζον από την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή Ε.Τ.Ε αναγκαστικών κατασχέσεων λόγω ικανοποίησης της απαίτησης του Δήμου.

 

 1. Επιστροφή ποσού 2.066,51€ ως πλεονάζον από την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή Eurobank αναγκαστικών κατασχέσεων λόγω ικανοποίησης της απαίτησης του Δήμου.

 

 1. Επιστροφή ποσού 58,34€ ως πλεονάζον από την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή Eurobank αναγκαστικών κατασχέσεων λόγω ικανοποίησης της απαίτησης του Δήμου.

 

 1. Επιστροφή ποσού 980,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Επιστροφή ποσού 3.771,07€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 

 1. Διαγραφή συνολικού ποσού 435,54 € οφειλών ΤΑΠ και ΔΦ.

 

 1. Διαγραφή ή μη ποσού 274,10€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Διαγραφή ποσού 93,29€ από τον χρηματικό κατάλογο 47/2017, ως μη οφειλόμενο.

 

 1. Διαγραφή ποσού 80,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 916/2017, ως μη οφειλόμενο.

 

 1. Διαγραφή ποσού 60,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 890/2017, ως μη οφειλόμενο.

 

 1. Διαγραφή ποσού 747,67€ από τον χρηματικό κατάλογο 926/2016 και επαναβεβαίωση.

 

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 126,00 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-1Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί  την   Τετάρτη  30 Αυγούστου 2017 στις 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα«Β. Γκατσόπουλος») με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 12/07/2017, 19/07/2017 και 26/07/2017.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση χρήσεων και όρων διακήρυξης δημόσιας δημοπρασίας περί πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου “ΑΛΑΣΚΑ” με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα (άρθρο 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006, όπως ισχύει σήμερα).

 1. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2017.

 1. Αποδοχή παραίτησης του αναδόχου και την διάλυση της σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση Ελαστικού Τάπητα (ΤΑΡΤΑΝ) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».

 1. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης χρησιδανείου για τους χώρους του συγκροτήματος του Ο.Α.Ε.Δ..

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

 1. Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας σαρώθρου για εργασίες σάρωσης αστικών απορριμμάτων του Δήμου ποσό δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 220.000,00€ υπό Κ.Α. 45.7132.03 προϋπολογισμού 2017, β) για την έγκριση της 31/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 1. Επί της 90/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς», που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακα 5Α Στοχοθεσίας 2017).

 1. Επί της 56/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» που αφορά την αναμόρφωση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικ. έτους 2017.

 1. Επί της 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» που αφορά την αναμόρφωση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικ. έτους 2017.

 1. Επί της 85/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2016.

 1. Επί της 45/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη μεταφορά της συμβατικής λαϊκής αγοράς, η οποία πραγματοποιείται επί της οδού 1ης Μάη στην Κηφισιά, σε νέο σημείο.

 1. Επί της υπ΄αριθμ. 10/2017 εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Εκάλης περί τροποποίησης των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου με το διακριτικό τίτλο «ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ».

 1. Έγκριση Σύναψης μίσθωσης του ακινήτου – κυλικείου που βρίσκεται στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, με την εταιρεία Ι. Καρποντίνης – Σ. Θωμόπουλος Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο « J nS Café ».

 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση πραγμάτων, αρ. 1 Π.Δ. 270/81.

 1. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων με τη διαδικασία της εκποίησης δια της διενέργειας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 1. Έγκριση πρότασης της επιτροπής διατύπωσης απόψεων επί του αναρτηθέντος προς διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ/τος για τις «Κατηγορίες και το Περιεχόμενο των Χρήσεων Γης» (133/2017 απόφαση Δ.Σ.).

 1. Έγκριση για συνέχιση λειτουργίας με εκσυγχρονισμό αρτοποιείου σε νέο φορέα, επί της οδού Μακεδονίας 26, Ο.Τ. 114, Κηφισιά.

 1. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός απινιδωτή στο Γενικό ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Αγ. Ανάργυροι».

 1. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση προέδρου και μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».

 1. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Κηφισιάς «Μένανδρος».

 1. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 62/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων.

 1. Επί της 485/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρία «Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στον δικηγόρο Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου της εταιρείας «ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ»” και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στεγών Σχολικών Κτιρίων» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή τμημάτων οδού Κολοκοτρώνη» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γ’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας».

 1. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Επιστροφή ποσού 20,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών λόγω τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.

 1. Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 2.870,00€ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 1. Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 940,00 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 1. Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 1.230 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2011.

 1. Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 5.990 € από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικ. ετών 2010 και 2011.

 1. Διαγραφή του ποσού των 682,00€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 784,29 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 1.532,99 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής κατασκευής αγωγού αποχέτευσης.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στην Κηφισιά

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1-1

 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί  την   Τετάρτη  14 Ιουνίου 2017 στις 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα«Β. Γκατσόπουλος») με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 17/05/2017

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα 

Ε. Τακτικά θέματα

 

 

 1. Τεχνική πρόταση για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτηρίου «Αλάσκα» (τροποποιούμενων προηγούμενων αποφάσεων).

 

 1. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς για την Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – LIFE RE-WEEE¨ (Κωδικός έργου LIFE 14 ENV/GR/000858)».
 2. Δωρεάν παραχώρηση στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Κατασκευών) της ολοκληρωμένης και εγκεκριμένης μελέτης του Α’ Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοση οικοδομικής άδειας και Τευχών Δημοπράτησης από τον ίδιο φορέα.

 

 1. Λήψη απόφασης για «Μίσθωση μηχανήματος έργου» λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (αρ.61 Ν.3979/2011), προϋπολογισμού δαπάνης δώδεκα χιλιάδων ευρώ 12.000,00€ (Κ.Α. 30.6233.01).

 

 1. Λήψη απόφασης για την Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων & λοιπών αυ/των».

 

 1. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 4412/17 ειδών Ομάδας Β Λογισμικό (Software και Άδειες Χρήσης) του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξυπηρετητών (servers)-λογισμικού του Δήμου Κηφισιάς» σε εφαρμογή της με αρ. 242/17 απόφασης της Ο.Ε του Δήμου.

 

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.757,00€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Κ. Α. 15.6474.07, του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 για τη διοργάνωση και διεξαγωγή εκδήλωσης για την πανηγυρική λήξη του προγράμματος υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής λειτουργίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

 

 1. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κηφισιάς που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σεβδικίου και Μιλήτου (Ο.Τ. 67) στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του κώδικα του ΚΕΔΕ για τρεις μήνες έναντι μηνιαίου μισθώματος 410 ευρώ.

 

 1. Επί της 30/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην μετατόπιση ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Σαράντα (Κόμβος Βαρυμπόμπης) στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.

 

 1. Επί της 31/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην μετατόπιση ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιλισίων στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

 

 1. Επί της 32/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην μετατόπιση ή μη του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Στεφάνου Δέλτα και Λ. Κηφισίας στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.

 

 1. Λήψη απόφασης για παράταση της υφιστάμενης μίσθωσης στο αναψυκτήριο του Άλσους Κηφισιάς.

 

 1. Έγκριση αλλαγής χρήσης τριώροφου διατηρητέου κτηρίου κατοικιών σε πολιτιστικό κέντρο προώθησης Ισπανικού Πολιτισμού και Κουλτούρας, επί των οδών Ανδριανού 16 & Κόκκοτα 1, Ο.Τ.85, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατάστημα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήριο) επί της οδού Λ. Κηφισίας 238-240 , Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

 

 1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 

 1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 

 1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στην περιοχή «Βαρειές – Υπόλοιπο Ούλεν» της Π.Ε. 10 του Δήμου Κηφισιάς, ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0109020 στο Ο.Τ. Γ 972.

 

 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρωτοκόλλου και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Φωκαίας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας».

 

 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΛΑΣ ΜΙΧΛ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με αρ. Μελέτης: 1/2014.

 

 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2015».

 

 1. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – Αναδιαρρυθμίσεις Διατηρητέου και Προσθήκη Πτέρυγας».

 

 1. Επί της 345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στη Δικηγορική Εταιρεία «Δημήτριος Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες» και ειδικότερα στον Δικηγόρο κ. Δημήτριο Παναγιωτόπουλο ή σε όποιον άλλο δικηγόρο διοριστεί από την εταιρεία, να ασκήσει παρέμβαση ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση νέας παροχής νερού, για την άρδευση του πρασίνου της πλατείας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πελοποννήσου και Φυγαλείας στις Αδάμες.

 

 1. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ & επαναβεβαίωση.

 

 1. Διαγραφή ποσού 75,60€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής, από τέλη οικογενειακού τάφου.

 

 1. Επιστροφή συνολικού ποσού 3.197€ από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης.

 

 1. Διαγραφή ποσού 8.345,88€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 

 1. Επί αίτησης θεραπείας της 315/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Facebook Comments