Δημοτικά συμβούλια στην Κηφισιά την Τετάρτη 26/1/22

Οι σχετικές προσκλήσεις:

 

Σας καλούμε στην 1 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την
26-01-2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, η οποία θα γίνει μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 ΦΕΚ Α΄169/18-9-21, με το οποίο
τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ A' 76/03.04.2020,
– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 643/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
με το εξής θέμα:
Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 235/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
αφορά την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους
2022 με την προσθήκη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» [συμπεριλαμβάνεται ο
πίνακας στοχοθεσίας του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σας καλούμε στην 2 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την
26-01-2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:45, η οποία θα γίνει μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 ΦΕΚ Α΄169/18-9-21, με το οποίο
τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου – ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 4682/2020 – ΦΕΚ A' 76/03.04.2020,
– την υπ’αρ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’αρ. 643/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Α. Επικύρωση Πρακτικών της 25 ης τακτικής συνεδρίασης στις 15-12-2021 και της 1 ης
ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 09-01-2022
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’
(40’ ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20’ απαντήσεις) + 15’ πολιτών
Δ. Έκτακτα θέματα
Ε. Τακτικά θέματα

1. Γνωμοδότηση επί της αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου Κηφισιάς σχετικά με την εκποίηση εκτάσεων Γης στην Κηφισιά,
ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού.
2. Προσδιορισμός χρήσεων γης στην περιοχή Καλυφτάκη – Παράδρομος Εθνικής
οδού του Δήμου Κηφισιάς.

3. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δύο εκπροσώπων
παραγωγικών τάξεων.
4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
λόγω θανάτου.
5. Έγκριση του υπ’αρ. 2/2020 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης
ακινήτων εντός των Ο.Τ. 17,18,21, KX 20 Ο.Τ. 19 ιδιοκτησία κα: 0219004, O.T. 21
ιδιοκτησία κα: 021804 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Κηφισιάς.
6. Έγκριση του υπ’αρ. 3/2021 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης
ακινήτων εντός του Ο.Τ. 50 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ του Δήμου
Κηφισιάς.
7. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για τις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας
«ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» έτους 2022.
8. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε..
9. Έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29.01.2009 σύμβασης της προμήθειας
φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) για
κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.
10. Έγκριση πρακτικού της από 22-12-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρ. 32 Ν. 1080/80, ως
ισχύει).
11. Επί της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 που αφορά την
ονομασία πεζόδρομου, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή «Ούλεν», μεταξύ των Ο.Τ.
866, 866Α, 866Β, 866Γ και είναι κάθετος στην οδό Κυπαρισσίων και στην οδό
Ρόδων σε οδό Ανθοκομικής.
12. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη ονομασίας οδού, η οποία βρίσκεται
στην περιοχή «Υπόλοιπο Βαρειές» μεταξύ των Ο.Τ. 16-19 και 17 της οποίας ένα
τμήμα είναι αδιάνοικτο και αφού διανοιχθεί θα εκτείνεται από την οδό Μουστάκα
έως την οδό Τσόκρη.
13. Ανάκληση της υπ΄αρ. 210/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας
απόφασης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 11/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας
Κηφισιάς, σχετικά με την ονομασία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου που βρίσκεται
επί της οδού Φραγκοπούλου και μεταξύ των οδών Βαλτετσίου και Αθ. Διάκου.
14. Επί της υπ΄αρ.πρωτ.: 2176/14-11-2022 εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος
για την διαχείριση πρασίνου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Facebook Comments