Απανωτές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς την Τετάρτη 28/11

i-phone-001-3-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  του δήμου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 20:30  στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) με θέματα:

 1. Επί της 547/2018 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017 (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

 1. Επί της 548/2018 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2017 του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

Νωρίτερα στις 19:30 θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση με θέματα:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019 (άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013).

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2019 [συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.].

Μία ώρα νωρίτερα στις 18:30 θα διεξαχθεί η 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 14-11-2018

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα

Δ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2018.

 1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2019.

 1. Επί των 71/2018, 84/2018 & 88/2018 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή διαβάσεων πεζών στις εισόδους των Σχολείων του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ των Ο.Τ. 6 της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. Κηφισιάς.

 1. Έγκριση για την ένταξη νέων αιτήσεων εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων και της 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών στο έργο «46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ ».

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2016».

 1. Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς ως προς την πρόσβαση στο web banking της Τράπεζας ALPHA BANK για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2019 (αρ. 32 Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 1. Ανάκληση πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στο Ο.Τ. 5, 13 των μεμονομένων πράξεων εφαρμογής Μ1/2008 & Μ1/2007 αντίστοιχα της Π.Ε. «ΒΙ.ΠΑ.» του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.02 για «Δαπάνες δεξιώσεων βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου», προϋπολογισμού έτους 2018 για την παράθεση γεύματος συνάντησης και επεξεργασίας της έννοιας του εθελοντισμού για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας-μέλη και εθελοντές των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ του Δήμου .

 1. Εγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της εταιρείας «ΚΥΡ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. ΙΚΕ» έως 30/4/2019.

 1. Εγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.», έως 30/4/2019.

 1. Διαγραφή ποσού 1.223,42 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Μειώσεις – διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Διαγραφή ποσού 321,00€ από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα λόγω λανθασμένης χρέωσης.

 1. Διαγραφή οφειλών και επαναβεβαίωσή τους σε νέο χρηματικό κατάλογο.

 2. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 4.859,62€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή προσαυξήσεων από μισθώματα του περιπτέρου στην πλατεία Αγ. Νεκταρίου στην Άνω Κηφισιά.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 75,33€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.588,79€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 207,47€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.057,12€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 683,73€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 7.004,06€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Facebook Comments