Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_xl1-3-1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  18 Οκτωβρίου του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 146/2016 Α.∆.Σ. ως προς το Σχέδιο σύναψης Συµφωνίας Συνεργασίας των ∆ήµων ∆ιονύσου και Κηφισιάς για την Ολοκληρωµένη Τοπική ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς».

ΘΕΜΑ 3ο: «∆ύο νέες παροχές 3Χ63Α στην οδό Γρηγορίου Λαµπράκη 29 και στο τέρµα της οδού Αρτέµιδος στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς».

ΘΕΜΑ 4ο: «Eπιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ανάθεση λόγω αποκλειστικού δικαιώµατος της εργασίας για τη µετάπτωση δεδοµένων και θέση σε λειτουργία των Μητρώων Παγίων, Αποθήκης και Συµβάσεων Αγαθών και Υπηρεσιών του ∆ήµου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 82/26-9-2016 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Γ’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε 2016 ».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισµός επιτροπών παραλαβής έργων του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Χρονική παράταση Σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για υπηρεσίες αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων».

ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 12ο : «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του βρεφονηπιακού σταθµού Κρυονερίου στο Ν.Π.∆.∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΟΙ.Π.Α.Π Η ΕΣΤΙΑ για την λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθµού».

ΘΕΜΑ 13ο: «Χρονική παράταση Σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για την προµήθεια Άλατος».

ΘΕΜΑ 14ο: «Άδεια τοποθέτησης 5 λάβαρων για δηµοσιοποίηση εκδήλωσης του Γυµνασίου- Λυκείου “ΩΘΗΣΗ” µε στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισµού “ΕΛΠΙ∆Α Σύλλογος των Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο”».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση (αναγκαιότητα) προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 2016-2017.

ΘΕΜΑ 16ο: «Χρονική παράταση σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για τη προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, οµάδα Γ: Στύλοι & Φωτιστικά».

Facebook Comments