Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου την Δευτέρα

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_XL1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  8 ΙΑυγούστου  του  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξηςόπως αυτά περιλαµβάνονται στην µαταιωθείσα λόγω έλλειψης απαρτίας 12 και 28/7/ 2016 συνεδρίαση:

ΘΕΜΑ1ο: «∆ιόρθωση της µε αριθµό 132/13-7-2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον Κ.Α. του προϋπολογισµού και τον τίτλο».

ΘΕΜΑ 2ο: «Επικαιροποίηση Αποφάσεων Συγκρότησης Επιτροπής Σφράγισης όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισµός τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσµατα, στην ∆.Ε. ∆ροσιάς για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ». ΘΕΜΑ 5ο: Συµµετοχή ∆ήµου ∆ιονύσου σε σχήµα συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020», Σκέλος 2: Συµµετοχή στις ∆ηµοκρατικές ∆ιαδικασίες και στα Κοινά, Μέτρο 3.2.1. Αδελφοποίηση Πόλεων

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναζήτηση απόψεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. ».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Εργασίες ψεκασµών, εντοµοκτονίας έτους 2016 στο ∆ήµο ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Eγκατάσταση µονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού ∆εξαµενής στη ∆Κ ∆ροσιάς».

ΘΕΜΑ 9ο: «Eγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α στη ∆Κ Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 10ο: «Εφαρµογή του άρθρου 12 του Κανονισµού Κοιµητηρίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 11ο: « Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης στον 1.Εξωραιστικό Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ιονύσου και στον 2.Πολιτιστικό Οργανισµό ΘΕΑΣΙΣ του ∆ήµου ∆ιονύσου». ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σκοπιµότητας «Προµήθειας κι εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης του στόλου οχηµάτων (GPS) του ∆ήµου και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης για ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ των τερµατικών συσκευών».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 15ο: « Έγκριση Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 οίκου Ευγηρίας «Θ. & ∆. Κυριακίδου». ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Σύναψης Συµφωνίας σε ∆ιαδηµοτική Συνεργασία των ∆ήµων ∆ιονύσου και Κηφισιάς για την Ολοκληρωµένη Τοπική ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 17ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση: α) αναγκαιότητας β)δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προγραµµάτων στους δηµότες ∆ιονύσου, µαθηµάτων καλλιτεχνικής επιµόρφωσης µε σκοπό την κάλυψη των καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών αναγκών των δηµοτών για την περίοδο 2016 – 2017».

Facebook Comments