Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου την Πέμπτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  28 Ιουλίου  του  2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: «∆ιόρθωση της µε αριθµό 132/13-7-2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τον Κ.Α. του προϋπολογισµού και τον τίτλο».

ΘΕΜΑ 2ο: «Επικαιροποίηση Αποφάσεων Συγκρότησης Επιτροπής Σφράγισης όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισµός τέλους για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσµατα, στην ∆.Ε. ∆ροσιάς για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ». ΘΕΜΑ 5ο: Συµµετοχή ∆ήµου ∆ιονύσου σε σχήµα συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020», Σκέλος 2: Συµµετοχή στις ∆ηµοκρατικές ∆ιαδικασίες και στα Κοινά, Μέτρο 3.2.1. Αδελφοποίηση Πόλεων

ΘΕΜΑ 6ο: «Αναζήτηση απόψεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. ».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Εργασίες ψεκασµών, εντοµοκτονίας έτους 2016 στο ∆ήµο ∆ιονύσου»

ΘΕΜΑ 8ο: «Eγκατάσταση µονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού ∆εξαµενής στη ∆Κ ∆ροσιάς».

ΘΕΜΑ 9ο: «Eγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α στη ∆Κ Άνοιξης». 2 ΘΕΜΑ 10ο: «Εφαρµογή του άρθρου 12 του Κανονισµού Κοιµητηρίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου». ΘΕΜΑ 11ο: « Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης στον 1.Εξωραιστικό Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ιονύσου και στον 2.Πολιτιστικό Οργανισµό ΘΕΑΣΙΣ του ∆ήµου ∆ιονύσου». ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σκοπιµότητας «Προµήθειας κι εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης του στόλου οχηµάτων (GPS) του ∆ήµου και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης για ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ των τερµατικών συσκευών».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 15ο: « Έγκριση Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 οίκου Ευγηρίας «Θ. & ∆. Κυριακίδου». ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Σύναψης Συµφωνίας σε ∆ιαδηµοτική Συνεργασία των ∆ήµων ∆ιονύσου και Κηφισιάς για την Ολοκληρωµένη Τοπική ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 17ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση: α) αναγκαιότητας β)δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση προγραµµάτων στους δηµότες ∆ιονύσου, µαθηµάτων καλλιτεχνικής επιµόρφωσης µε σκοπό την κάλυψη των καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών αναγκών των δηµοτών για την περίοδο 2016 – 2017».

Facebook Comments