Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου την Τρίτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  12 Ιουλίου  του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο:«Έγκριση του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών ∆ιοικητικής Ικανότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων ∆ήµου ∆ιονύσου και εφαρµογή αυτού από τις υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο πλαίσιο της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

ΘΕΜΑ 2ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ∆ιενέργειας Αναγκαιότητας για την υποβολή πρότασης µε τίτλο: «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆ιονύσου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ΑΤΤ024 (Α∆Α: 73ΣΤ7Λ7-ΚΡΤ) –Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας (09) ‘’∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο’’.

ΘΕΜΑ 4ο: « Γ’ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2016».

ΘΕΜΑ 5ο: «Πρόσληψη προσωπικού µε τρίµηνες συµβάσεις για την αντιµετώπιση αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας».

ΘΕΜΑ 6ο: «Πρόσληψη προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις για την αντιµετώπιση αναγκών στην υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος».

ΘΕΜΑ 7ο: «Απ’ ευθείας ανάθεση συντήρησης φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX και Konica Minolta”».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σχετικά µε την ανάθεση υπηρεσίας εκτίµησης αξίας απόκτησης γης από ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εκτιµητή». ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα απευθείας ανάθεσης νοµοτεχνικής έρευνας ,διερεύνησης και κωδικοποίησης θεµάτων του Πολεοδοµικού κ΄ Χωροταξικού σχεδιασµού του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: Α)Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους του ∆.Σ του Ν.Π ∆.∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) µε την επωνυµία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» και Β) Ορισµός τακτικού µέλους σε αντικατάστασή του».

ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους – ορισµός νέου τακτικού µέλους στην Επιτροπή παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και οχηµάτων του ∆ήµου ο.ε. 2016 (Π.∆. 28/1980)».

ΘΕΜΑ 14ο: «∆ιόρθωση ποσού στην 100/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύµβασης µε Τεχνικό Ασφαλείας».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «∆ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 340042).

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της αριθ. 61/13-6-2016 απόφασης του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα «Καθορισµός καταβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς(τροφεία) για το σχολικό έτος 2016- 2017 των φιλοξενούµενων νηπίων στα Παραρτήµατα των Παiδικών –Βρεφονηπιακών Σταθµών».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2016-2017».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της αριθ. 53/9-6-2016 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «B’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε 2016 ».

ΘΕΜΑ 21ο : «∆ιαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής στο όνοµα ∆εκαβάλλας Σωτήριος του Φραγκίσκου ».

ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα καθορισµού Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ) για τις ∆.Ε ∆ιονύσου , ∆ροσιάς, Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 23ο: «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης της ∆.Ε ∆ροσιάς ».

ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 2016 σε Συλλόγους Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) εργασιών επισκευής-αντικατάστασης δαπέδου του κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου-Λυκείου Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 27ο: « Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής εξωτερικού συνεργάτη».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016».

ΘΕΜΑ 29ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 30ο: Συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών ∆οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» στο ∆ήµο ∆ιονύσου και σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης ∆ήµων Μαραθώνα, Ωρωπού, ∆ιονύσου και Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα ∆ήµου Μαραθώνα.

ΘΕΜΑ 31ο: Εισήγηση για την τροποποίηση του α/α 41 του πίνακα «Πρόστιµα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισµού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Α∆Σ 203/2013)» που περιλαµβάνεται στην Α∆Σ 93/2014 επιβολής τελών και προστίµων που προβλέπονται από τον Κανονισµό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 32ο:«Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων περιοχών των ∆Ε ∆ιονύσου, Σταµάτας, Άνοιξης, Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 33ο:«Χρονική παράταση Σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για τη προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

Facebook Comments