Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διονύσου την Τρίτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  17 Μαίου  του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα ..18:00.. ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

: ΘΕΜΑ 1ο: «Χρονική παράταση Σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για τη προµήθεια Έτοιµου Σκυροδέµατος» .

ΘΕΜΑ 2ο: «Χρονική παράταση Σύµβασης χωρίς υπέρβαση συµβατικού αντικειµένου για τη προµήθεια Ασφάλτου οµάδα Α (Ασφαλτόµιγµα 12,5) & Οµάδα Β (Ψυχρό Ασφαλτόµιγµα σε πλαστικό σάκο 25kg)» .

ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαγραφή χρεών της εταιρείας Ν.Κ.ΡΩΡΡΗΣ ΕΠΕ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύµφωνα µε το άρθ. 1 του Π∆ 270/1981». ΘΕΜΑ 6ο: « Τοποθέτηση χηµικών τουαλετών στις ∆Κ ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013». ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Μικροβιολογικός & Χηµικός Έλεγχος Νερού».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2016.».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη διαπλάτυνση της οδού Παύλου Κουλουψούζη της ∆Ε Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) για την µεταφορά του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου και ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου µας».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2016».

Facebook Comments