Αναρμοδιότητα Δημάρχων στην έκδοση οικοδομικής άδειας…

ni_dhmos_1_0“…οι Δήμαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να επεμβαίνουν, στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου στις Υπηρεσίες Δόμησης”.

Αναφέρει μεταξύ άλλων η διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε η η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ομιχλώδες τοπίο   στην έκδοση οικοδομικών  αδειών. Να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχουν καταγγελίες παρεμβάσεων  δημάρχων  σε Υπηρεσίες  Δόμησης.

Η Εγκύκλιος:

Σε συνέχεια σχετικών αναφορών, εγγράφων και προφορικών, που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από μηχανικούς-υπαλλήλους Υπηρεσιών Δόμησης, με τελευταία την από 29.11.2016 Αναφορά-Καταγγελία της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής (Ε.Μ.Δ.Υ.Α.Δ.Α.Σ.), θεωρούμε ότι οφείλουμε, στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών μας αρμοδιοτήτων επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 214επ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των Υπηρεσιών σας, να σας επισημάνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/249/2011), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 1 με την παρ. 1 του άρθρου 53 το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α/174/2013), αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

Από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ως άνω Νόμου 4030/2011, συνάγεται ότι η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου και ειδικότερα ο Προϊστάμενος αυτής, είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση οικοδομικών αδειών και εν γένει για την επίβλεψη της τήρησης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010), 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α) … β) … γ)…δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου.

Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. ε) …στ)… ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου….

Όπως ανωτέρω εκτέθηκε, ο προϊστάμενος της πολεοδομικής υπηρεσίας του δήμου αντλεί την αρμοδιότητά του απ’ ευθείας από το νόμο και ειδικότερα από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Ν. 4030/2011 και επομένως, η παράλληλη ισχύς του ως άνω άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, δε δημιουργεί ουσιαστική αρμοδιότητα του δημάρχου, αλλά μόνο διοικητική σχέση προς την πολεοδομική υπηρεσία και το προσωπικό της, δηλαδή, μπορεί ο δήμαρχος να ελέγξει πειθαρχικά τον προϊστάμενο, δεν μπορεί όμως να επέμβει στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Η ίδια ερμηνεία υιοθετείται και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κατά το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 3638/2015 απόφασής του, αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας για την χορήγηση εγκρίσεως εισόδου – εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση κατηγορίας Β που έχει πρόσωπο επί δημοτικής οδού, ρητά αναφέρει ότι: Αρμόδιο δε όργανο για την χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως είναι το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν έχει ανατεθεί από το νόμο στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου …

Και τούτο εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει προκειμένου περί της αρμοδιότητας χορηγήσεως έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης, η οποία έχει ανατεθεί με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) ειδικώς στην Υπηρεσία Δόμησης των Δήμων.

Εξάλλου, σύμφωνα με παλαιότερη σχετική νομολογία του Συμβούλιου της Επικρατείας, οι μεταβιβαζόμενες στην Πολεοδομία του Δήμου πολεοδομικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και όχι από το δήμαρχο, ο οποίος μάλιστα, σε περίπτωση διαφωνίας, δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων του πολεοδομικού οργάνου (ΣτΕ 2629/2001, 4286/1999, 3928/1997), ούτε να καθοδηγήσει τον τελευταίο, με έγγραφες εντολές, στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του (ΣτΕ 3482/1991). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, οι Δήμαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να επεμβαίνουν, στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου στις Υπηρεσίες Δόμησης.

Facebook Comments